การพิจาณาเลื่อนสถานะสมาชิกระดับพรีเมียร์แบบใหม่

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2558 รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณคะแนน และจำนวนเที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับเป็นสถานะพรีเมียร์ ดังนี้

สถานะพรีเมียร์
การเลื่อนระดับสมาชิก สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก*จำนวน 250 คะแนน หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและสามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ครบ 250 คะแนน ในเดือนมกราคม 2559 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็นพรีเมียร์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพพรีเมียร์นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การต่อสถานภาพสมาชิก ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิกพรีเมียร์สมาชิก สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* จำนวน 250 คะแนน หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลือนระดับสมาชิก** จากตัวอย่างด้านบน ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพพรีเมียร์ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2560 หากสมาชิกสามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ครบ 250 คะแนน สมาชิกจะยังคงสถานภาพพรีเมียร์ต่อได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ได้ครบ 250 คะแนนในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลงเป็นระดับ Priority ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
อายุบัตรพรีเมียร์ 12 เดือน

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

***การขอคะแนนสะสมย้อนหลังจากการเดินทางอาจส่งผลให้การปรับสถานภาพสมาชิกคลาดเคลื่อน ดังนั้นกรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนนอัตโนมัติ