ประกาศผลสมาชิก Top Redeemer โอนคะแนนสูงสุด 9 ท่านแรก จากแคมเปญ FlyerBonus Points Travel Sale

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดี* จากแคมเปญ  FlyerBonus Points Travel Sale ที่แลกคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 9 ท่านแรก ระหว่าง 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางที่กำหนด

โดยสมาชิกผู้โชคดีจะได้รับบัตรรางวัลห้องพักจากโรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการดังนี้

ลำดับที่ หมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส รางวัลที่ได้รับ
1 26655344 อวานี พลัส แฟเรส มัลดีฟส์ รีสอร์ท
(ห้อง Premium Ocean View) 2 คืน
สำหรับ 2 ท่าน
2 10499031
3 13247426
4 19876183
5 21686910
6 12942171 บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง
(ห้อง Deluxe Room) 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
สำหรับ 2 ท่าน
7 12383114 สันติบุรี เกาะสมุย
(ห้อง Duplex Suite) 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
สำหรับ 2 ท่าน
8 10116094 ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
(ห้อง Deluxe Garden Bungalow) 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
สำหรับ 2 ท่าน
9 21076650 บุราส่าหรี ภูเก็ต
(ห้อง Elite) 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
สำหรับ 2 ท่าน

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัสผ่านทางอีเมลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขรางวัลบัตรรางวัลห้องพักสำหรับสมาชิกที่มียอดโอนคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก

 1. ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่คงสถานภาพสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ ณ วันที่ทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต รวมทั้งสมาชิกต้องมียอดโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสครบตั้งแต่ 5,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัสขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567
 2. ระบบจะคำนวณยอดรวมของการโอนคะแนนหลังจากจบโปรโมชัน รายการโอนคะแนนหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2567 จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับข้อเสนอนี้ (นับวันที่ทำการโอนคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก) 
 3. สมาชิกที่มียอดโอนคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ ลำดับของรางวัลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ด้านบน
 4. ฟลายเออร์โบนัสจะประกาศหมายเลขสมาชิกที่ได้รับรางวัลที่เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ภายใน 30 วันทำการ (หลังจากจบโปรโมชัน) สมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อฟลายเออร์โบนัสเพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว
 5. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 6. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 7. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) ดังนี้  
  • มูลค่า 35,760 บาทคือ 1,788 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Premium Ocean View Room (เฉพาะห้องพัก) ที่ อวานี พลัส แฟเรส มัลดีฟส์ 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) 
  • มูลค่า 35,000 บาทคือ 1,750 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe Room ที่ บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน   
  • มูลค่า 34,000 บาทคือ 1,700บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Duplex Suite ที่ สันติบุรี เกาสมุย 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน 
  • มูลค่า 19,400 บาทคือ 970 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe Garden Bungalow ที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน 
  • มูลค่า 9,000 บาทคือ 450 บาท สำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Elite ที่ บุราส่าหรี ภูเก็ต 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน

   มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
 1. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัล
 2. บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 3. หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล
 4. สมาชิกผู้โชคดีสามารถเข้าพัก ณ โรงแรมที่ระบุไว้บนบัตรรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และอาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบรายละเอียด
 5. สมาชิกผู้โชคดีต้องติดต่อเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล
 6. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก
 7. บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก
 8. บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้ว และ/หรือไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้และ/ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล
 9. สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด
 10. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก
 11. ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก สมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 12. การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส 
 13. โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก
 14. ธนาคาร โรงแรมและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรรรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 16. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 18. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ