บัดเจ็ท ประเทศไทย

  คะแนนที่ใช้แลก
1  วัน 2  วัน 3  วัน
Toyota Yaris 1.2 or similar 10,000 20,000 30,000
Toyota Vios 1.5E or similar 10,000 20,000 30,000
Toyota Altis 1.6G or similar 10,000 20,000 30,000
Toyota Hilux Revo Double Cab 2.8G or similar 12,500 25,000 37,500
Toyota Innova 2.8G or similar 12,500 25,000 37,500
Toyota Camry 2.0G or similar 17,500 35,000 52,500
Toyota Fortuner 4 WD 2.8 or similar 17,500 35,000 52,500
Toyota Hiace 3.0 or similar 17,500 35,000 52,500

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน, อย่างน้อย 10 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม และอย่างน้อย 30 วัน ระหว่างวันที่ 2-18 เมษายน , 1-12 ธันวาคม และ 22 ธันวาคม - 4 มกราคม) กับศูนย์สำรองรถบัดเจ็ท ประเทศไทย: +66 (0) 2203 9222
 2. สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับใช้แสดงในวันรับรถ
 3. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการสำรองรถในช่วงเทศกาล
 4. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่าในแต่ละสาขา และข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดยพันธมิตรรถเช่า โปรดติดต่อพันธมิตรรถเช่าเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนทำการแลกคะแนน
 5. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัตรรางวัลรถเช่า
 6. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่น ๆ การสำรองรถผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถสะสมคะแนนกับโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ได้
 7. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และในกรณีที่บัตรรางวัลถูกทำลาย หรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 8. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุที่มีวงเงินเพียงพอ เพื่อประกอบการเช่าและรับรถ
 9. สมาชิกต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในวันรับรถ
 10. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริงในวันรับรถ
 11. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า