เงื่อนไขการใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์สามารถแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่านที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่าน (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ หรือห้องรับรองผู้โดยสารที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สภายในวันเดียวกัน โดยห้องรับรองผู้โดยสารสามารถเข้าใช้บริการได้ ประกอบด้วย

 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สนามบินสมุย
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานพนมเปญ
 • ห้องรับรองผู้โดยสารที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ (มีให้บริการในบางสถานีเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ผู้ร่วมเดินทาง*
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ และอนุญาติให้นำผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกฯ พรีเมียร์ในเที่ยวบินเดียวกันจำกัด 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกให้สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้ ณ ห้องรับรองที่กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถนำผู้ร่วมเดินทางเข้าใช้บริการห้องรับรองอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุนี้ได้

ห้องรับรองที่ผู้ร่วมเดินทางสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ประกอบด้วย

 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สนามบินสมุย
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานพนมเปญ
ผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ผู้มีสิทธิ์ โดยสมาชิกฯ พรีเมียร์ผู้มีสิทธิ์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของท่านสมาชิกฯ และผู้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางที่อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าถือว่าเป็นผู้ร่วมเดินทางใช้สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรอง ยกเว้นทารกที่อายุไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกฯ พรีเมียร์ สามารถเข้าห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นการใช้สิทธิ์ผู้ร่วมเดินทาง 1 ท่านที่กล่าวมาข้างต้น

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองในทุกกรณีต่อไปนี้
 • สมาชิกฯ ไม่ได้เดินทางขาออกจากท่าอากาศยาน/สนามบินนั้น ๆ กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
 • สมาชิกฯ ไม่สามารถแสดงบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
 • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่หมดอายุ และ/หรือ
 • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่ระบุชื่อบนบัตรไม่ตรงกับชื่อผู้โดยสารที่ระบุบนบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass)
*หมายเหตุ:
ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ และห้องรับรองผู้โดยสารที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีข้อตกลงในการเข้าใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า