ค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรโดยสารรางวัลสายการบินอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ

ในการออกบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินพันธมิตร ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการรางวัล อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสาร หรือระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรางวัลที่กำหนดโดยสายการบินพันธมิตร

กรณียกเลิกการสำรองที่นั่งรางวัล อนุญาตให้คืนคะแนนกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการสำรองที่นั่งรางวัลเท่านั้น ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดการคืนคะแนน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้คืนคะแนนสะสมหลังจากออกบัตรโดยสาร หรือทำการสำรองที่นั่งรางวัลเกินระยะเวลา 30 วัน และคะแนนสะสมที่หมดอายุจะไม่ถูกนำมาคืนในบัญชีเมื่อมีการขอคืนรางวัล

ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสกุลบาทในประเทศไทย และชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศอื่น ๆ หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่าสกุลเงินท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน
THB
จำนวนเงิน
USD
การขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางของบัตรโดยสารรางวัลฯ
ค่าธรรมเนียม (ต่อบัตรโดยสาร) 1,500 50
การขอคืนบัตรโดยสารรางวัลฯ (เฉพาะบัตรโดยสารที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้เดินทาง)*
ค่าธรรมเนียม (ต่อบัตรโดยสาร) 2,000 70

* ฟลายเออร์โบนัสจะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น