ส่วนลดบัตรโดยสาร

สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพื่อ

แลกบัตรรางวัลส่วนลดตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สไปยังเส้นทางต่างๆ ซึ่งสามารถรับสิทธิส่วนลดตั๋วโดยสาร

เพียงนำบัตรรางวัลส่วนลดมาแสดงที่สำนักงานขายภายในประเทศ หรือ หรือ แจ้งเลขที่บัตรรางวัลกับพนักงานของบางกอกแอร์เวย์ส เมื่อติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง 1771 อย่างน้อย 2 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทางโดยมีมูลค่าบัตรรางวัลส่วนลดตั๋วโดยสารทั้งหมด 3 มูลค่าดังต่อไปนี้
มูลค่าส่วนลดตั๋วโดยสาร คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
100 บาท 1,000
300 บาท 3,000
500 บาท 5,000


วิธีรับสิทธิส่วนลดผ่านช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องแสดงบัตรรางวัลหรือแจ้งหมายเลขบัตรรางวัลเมื่อมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์สหรือผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง 1771
 2. เพื่อรับสิทธิส่วนลดสมาชิกจะต้องติดต่อออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร. 1771 (กด 2) หรือ +66 2 270 6699 (กด2)
ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
อีเมล: [email protected]
หรือติดต่อสำนักงานขายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บัตรรางวัลบับนี้มีอายุ 30 วัน นับจากวันออกบัตรรางวัลหากบัตรรางวัลไม่ถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ
 • บัตรรางวัลนี้ใช้แทนเงินสดสำหรับซื้อบัตรโดยสารของบางกอกแอร์เวย์สในทุกเส้นทาง (เฉพาะเส้นทางที่ออกจากประเทศไทย) ทุกโปรโมชั่นบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ยกเว้นโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตที่มีเงื่อนไขระบุให้ชำระด้วยบัตรนั้นๆ บัตรโดยสารแลกคะแนน บัตรโดยสารสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะและบัตรโดยสารสวัสดิการพนักงาน)
 • สงวนสิทธิ์ส่วนลดในรายการสำหรับค่าบัตรโดยสารเท่านั้นไม่รวมภาษีสนามบินภาษีน้ำมันและค่าประกันวินาศภัย
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรรางวัลหรือระบุรหัสบนบัตรรางวัลส่วนลดเมื่อมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์สหรือศูนย์สำรองที่นั่ง 1771
 • รหัสบัตรรางวัลส่วนลด 1 หมายเลขต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ
 • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • มูลค่าส่วนต่างของบัตรรางวัลส่วนลดที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดในการออกบัตรโดยสารหลังจากใช้บัตรรางวัลสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
 • สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรรางวัลเพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนเข้าสู่บัญชี
 • สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนบัตรรางวัลฉบับนี้เป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นอย่างใดได้ในทุกกรณี
 • บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ– ขายบัตรรางวัลในทุกกรณีและสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรรางวัลส่วนลดชดเชยความเสียหายกรณีรหัสส่วนลดถูกนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด