เฮิรทซ์ประเทศไทย

  คะแนนที่ใช้แลก
1 วัน 2 วัน 3 วัน
Honda Jazz 7,500 15,000 22,500
Toyota Vios 7,500 15,000 22,500
Toyota Altis 10,000 20,000 30,000
Honda City 12,500 25,000 37,500
Honda CRV 12,500 25,000 37,500
Toyota Fortuner 12,500 25,000 37,500
Toyota Camry 12,500 25,000 37,500

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่า และสำรองรถล่วงหน้ากับศูนย์สำรองรถของธุรกิจพันธมิตร ดังต่อไปนี้: เฮิรทซ์ประเทศไทย: +66 (0) 2266 4666
  2. สมาชิกที่เป็นผู้เช่ารถฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงในวันรับรถ
  3. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการสำรองรถในช่วงเทศกาล
  4. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่าในแต่ละสาขา และข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดยพันธมิตรรถเช่า โปรดติดต่อพันธมิตรรถเช่าเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนทำการแลกคะแนน
  5. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุและมีวงเงินที่เพียงพอเพื่อประกอบการรับรถ
  6. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันรับรถ
  7. สมาชิกที่เป็นผู้เช่ารถฯ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในวันรับรถ
  8. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า