เฮิรทซ์ประเทศไทย

ประเภทรถ คะแนนที่ใช้แลก
(ต่อ 1 วัน)
Toyota Yaris 10,000
Toyota Vios 10,000

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่า และสำรองรถล่วงหน้ากับศูนย์สำรองรถของธุรกิจพันธมิตร ดังต่อไปนี้: เฮิรทซ์ประเทศไทย: +66 (0) 2266 4666
  2. สมาชิกที่เป็นผู้เช่ารถฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงในวันรับรถ
  3. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการสำรองรถในช่วงเทศกาล
  4. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่าในแต่ละสาขา และข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดยพันธมิตรรถเช่า โปรดติดต่อพันธมิตรรถเช่าเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนทำการแลกคะแนน
  5. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุและมีวงเงินที่เพียงพอเพื่อประกอบการรับรถ
  6. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันรับรถ
  7. สมาชิกที่เป็นผู้เช่ารถฯ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในวันรับรถ
  8. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า