สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส

รายการ

สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโปรแกรมสะสมไมล์

กาตาร์แอร์เวย์ส

พริวิลเลจคลับ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ได้ผนึกความร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสิทธิประโยชน์ระหว่างสมาชิกของทั้งสองโปรแกรม จากความร่วมมือในครั้งนี้

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางบินเที่ยวบินกาตาร์แอร์เวย์สที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

Fare Type Booking Class Accumulation Rate (%)
First Class F, A 200%

Business Class

C, J, D 150%
I, R 100%
P* 75%

Economy Class

B, H, Y 100%
K, L, M, V 75%
N, Q, S 50%
O, T, W, G 25%
*การปรับประเภทราคาและอัตราสะสมคะแนนของรหัสชั้นโดยสาร P มีผลบังคับใช้สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2564 เพื่อเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร X, U และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนน ฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส ""QR"" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลัง สมาชิกต้องส่งแสกนเอกสารการเดินทาง ดังนี้
      1.บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
      2.บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)
      3.ข้อมูลการเดินทาง (Flight Itinerary)
      โดยแนบไฟล์เอกสารคลิก ที่นี่ หรือ อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
      ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาสำหรับเอกสารแนบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 9. ในกรณีที่สมาชิกได้แจ้งสะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนกาตาร์ แอร์เวย์ส พริวิลเลจคลับแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 10. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้