สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโปรแกรมสะสมไมล์กาตาร์แอร์เวย์ส พริวิลเลจคลับ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ได้ผนึกความร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสิทธิประโยชน์ระหว่างสมาชิกของทั้งสองโปรแกรม จากความร่วมมือในครั้งนี้ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางบินเที่ยวบินกาตาร์แอร์เวย์สที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป


Fare Type Booking Class Accumulation Rate (%)
First Class F, P, A 200%

Business Class

C, J, D 150%
I, R 100%

Economy Class

B, H, Y 100%
K, L, M, V 75%
N, Q, S 50%
O, T, W, G 25%

เงื่อนไขการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส

 1. สามารถสะสมคะแนนจากบัตรโดยสาร ทั้งแบบขาเดียวหรือไป-กลับได้
 2. บัตรโดยสารที่เดินทางด้วยรหัสชั้นโดยสาร X, U และ Z ไม่สามารถสะสมคะแนน ฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. คะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ไม่สามารถนับรวมเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิกได้
 5. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส ""QR"" และจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้
 6. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
 7. สำหรับการขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฎย้อนหลังสมาชิกต้องส่งเอกสารการเดินทาง (ตัวจริง) เช่น บัตรโดยสาร, บัตรผ่านขึ้นเครื่องและรายละเอียดการเดินทางมาทางไปรษณีย์ที่

  ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  ทางฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนา

 8. สำหรับเอกสารที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนกลับไปยังสมาชิก
 9. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนของแต่ละที่เท่านั้น
 10. ในกรณีที่สมาชิกได้แจ้งสะสมคะแนนการเดินทางกับรายการสะสมคะแนนกาตาร์ แอร์เวย์ส พริวิลเลจคลับแล้ว จะไม่สามารถสะสมคะแนนกับฟลายเออร์โบนัสได้อีก
 11. คะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนจะไม่สามารถโอนระหว่างกันได้