บัตรตราดพริวิเลจ

ฟลายเออร์โบนัสเชิญชาวตราด จันทบุรี และระยอง สมัครบัตรสมาชิกตราดพริวิเลจ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย

Trat Privilege Card

บัตรตราดพริวิเลจ

บินบนเส้นทางระหว่างตราด และกรุงเทพ ด้วยราคาพิเศษ 
1,500 บาท / เที่ยวบิน (ยังไม่รวมค่าภาษี)

สมาชิกบัตรตราดพริวิเลจสำรองที่นั่งที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้! คลิก >>

อายุสมาชิก

 • บัตรฟลายเออร์โบนัสตราดพริวิเลจมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติบัตรฟลายเออร์โบนัสตราดพริวิเลจ บริษัทฯ จะใช้เวลา 30 วันในการพิจารณาใบสมัครนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร
 • กรณีที่ขาดการต่ออายุเกิน 1 ปีนับจากวันหมดอายุของบัตร สมาชิกจะต้องเข้าขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ โดยยื่นใบสมัครและเอกสารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวิธีการสมัคร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร +66 (0) 2270 6699 หรือ 1771 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. - 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7

คุณสมบัติของสมาชิก

 • เป็นชาวจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง หรือ
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง และธุรกิจยังคงเปิดดำเนินการอยู่ หรือ
 • เป็นข้าราชการ ในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง หรือ
 • เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง
 • จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้ถือบัตรชาวสมุย (Samui Resident Card), บัตรสุโขทัยพริวิเลจ และ/หรือ บัตรแม่ฮ่องสอนพริวิเลจ
 • ผู้บริหาร พนักงานของสายการบินฯ และบริษัทในเครือ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรตราดพริวิเลจได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองจากบริษัท หรือใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท จากกรมทะเบียน
  การค้า
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก: 300 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2563)

วิธีการและระเบียบการสมัคร

 1. ชาวจังหวัดตราด จันทบุรี และระยองสามารถสมัครสมาชิก และต่ออายุบัตรสมาชิกตราดพริวิเลจ ได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถนำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
  • ที่สำนักงานขายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนามบินตราด หรือที่
  • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แผนกฟลายเออร์โบนัส สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต (เวลาทำการ 08:00 - 17:30 น. ปิดทำการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 2. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 3. ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ (ถ้ามี) ได้ทันทีเมื่อได้รับบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสตราดพริวิเลจ
 4. บริษัทฯ จะใช้เวลา 30 วันในการพิจารณาใบสมัครนับจากวันที่สมัครในใบสมัคร
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติและตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกบัตรฟลายเออร์โบนัสตราดพริวิวเลจ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากพิสูจน์พบการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมทุจริตของผู้สมัคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกและแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมาใช้บริการทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่ง สมาชิกจะได้รับส่วนลดราคาบัตรโดยสารหรือ ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น
 2. บัตรฟลายเออร์โบนัสตราดพริวิเลจใช้ได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรที่มีชื่อระบุตรงกับหน้าบัตรเท่านั้น
 3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข สิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการสมัคร การใช้บัตร การรับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า