เงื่อนไขการใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ

สมาชิกระดับพรีเมียร์พลัส

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์พลัส สามารถแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์พลัสของท่านที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของท่านสมาชิกฯ และผู้ร่วมเดินทาง* เพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สภายในวันเดียวกัน

ผู้ร่วมเดินทาง*
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์พลัส และอนุญาตให้นำผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกฯ พรีเมียร์พลัสในเที่ยวบินเดียวกันจำกัด 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกให้สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ โดยสมาชิกฯ พรีเมียร์พลัสผู้มีสิทธิ์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์พลัสที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของท่านสมาชิกฯ และผู้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางที่อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าถือว่าเป็นผู้ร่วมเดินทางใช้สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรอง ยกเว้นทารกที่อายุไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกฯ พรีเมียร์พลัส สามารถเข้าห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นการใช้สิทธิ์ผู้ร่วมเดินทาง 1 ท่านที่กล่าวมาข้างต้น

สมาชิกระดับพรีเมียร์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ สามารถแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่านที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของท่านสมาชิกฯ เพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สภายในวันเดียวกัน


ห้องรับรองผู้โดยสาร** ที่สามารถเข้าใช้บริการได้ ประกอบด้วย
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินสมุย
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต

  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองในทุกกรณีต่อไปนี้
  • สมาชิกฯ ไม่ได้เดินทางขาออกจากท่าอากาศยาน/สนามบินนั้น ๆ กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • สมาชิกฯ ไม่สามารถแสดงบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์พลัส หรือ พรีเมียร์ที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์พลัส หรือ พรีเมียร์ ที่หมดอายุ และ/หรือ
  • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์พลัส หรือ พรีเมียร์ ที่ระบุชื่อบนบัตรไม่ตรงกับชื่อผู้โดยสารที่ระบุบนบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass)
หมายเหตุ:
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
**ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า