ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์รีวอร์ด “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีคซีรีย์ มาราธอน 2018”

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์จากกิจกรรมฟลายเออร์โบนัส พรีเมียร์รีวอร์ด "บางกอกแอร์เวย์ส บูทีคซีรีย์ มาราธอน 2018" ที่ได้รับสิทธิ์แลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส 20,000 คะแนน เป็นแพ็คเกจวิ่ง รายการ "บางกอกแอร์เวย์สเชียงรายมาราธอน" และ "บางกอกแอร์เวย์สลานนามาราธอน" (เชียงใหม่) ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน รายการและ 3 รางวัล โดยมีหมายเลขสมาชิกฯ ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ฯ ดังต่อไปนี้

บางกอกแอร์เวย์สเชียงรายมาราธอน | 15 – 16 กันยายน 2561
มูลค่ารางวัลละ 49,766 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  FlyerBonus ID
1 10831030
2 12213751
3 10460951


บางกอกแอร์เวย์สลานนามาราธอน
(เชียงใหม่) | 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
มูลค่ารางวัลละ 48,492 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  FlyerBonus ID
1 19280660
2 21578130
3 10666250


ขอขอบคุณท่านสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของฟลายเออร์โบนัส ฟลายเออร์โบนัสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับท่านสมาชิกได้ร่วมสนุกกันอีกในครั้งต่อไป

สำหรับท่านผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับสิทธิ์การแลกรางวัลทราบผลทางอีเมล์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อยืนยันการแลกรับรางวัล และหักคะแนนสะสม
 2. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับการแลกรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. บริษัทฯ จะหักคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของสมาชิกฯ ผู้โชคดีจำนวน 20,000 คะแนนหลังจากที่สมาชิกยืนยันการแลกรับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันประกาศผล วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 4. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล มาแสดงเพื่อแลกรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 5. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกฯ ผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 6. สิทธิ์ในการแลกคะแนนเป็นรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และ คะแนนทั้งหมดจะถูกหักจากบัญชีรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของสมาชิกฯ ผู้โชคดีเท่านั้น ไม่สามารถโอน หรือ หักคะแนนจากบัญชีฯ ของสมาชิกฯ ท่านอื่น
 7. รางวัลที่มีสิทธิ์แลกรับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากยืนยันรับรางวัลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ยกเลิกเพื่อคืนคะแนน ค่าธรรมเนียม และภาษีที่ชำระในการออกบัตรโดยสารรางวัลได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์การแลกรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของรางวัลฯประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารรางวัล และภาษีสนามบิน ท่านละ 1,500 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากต้นทาง และ/หรือสนามบินต้นทาง (ถ้ามี)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดรางวัล
 9. กำหนดการเดินทาง “บางกอกแอร์เวย์สเชียงรายมาราธอน” ระยะเวลาระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 และ “บางกอกแอร์เวย์สลานนามาราธอน” (เชียงใหม่) ระยะเวลาระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 หากผู้โชคดีดังกล่าวไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของ รางวัลดังกล่าว และบริษัทจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรายชื่อสำรองต่อไป
 10. ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้นๆ กำหนด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำสัมภาระส่วนเกินดังกล่าวนั้นด้วยตนเองรวมถึงต้องชำระภาษีในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้โชคดีแต่อย่างใด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแพ็คเกจท่องเที่ยว รวมทั้งเที่ยวบินที่ผู้โชคดีได้ยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 12. หากพบว่าผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่ผู้โชคดีท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามดุลยพินิจของทีมงาน
 13. ผู้โชคดียินยอม และให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ชื่อและ/หรือภาพถ่าย ของผู้โชคดีในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 16. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส