ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่น ฟลายเออร์โบนัส – ซิตี้ ยอดโอนคะแนนสูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากโปรโมชั่น 'ฟลายเออร์โบนัส – ซิตี้ ยอดโอนคะแนนสูงสุด' 3 ท่าน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ณ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท และ ดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้โก๊วก เวียดนาม ตามลำดับ

รายชื่อสมาชิกผู้ที่โอนคะแนนสูงสุด 3 ท่าน

ลำดับที่ หมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส รางวัล มูลค่า
1 11234171 ดุสิตธานี มัลดีฟส์ 100,000 บาท
2 13723006 ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 15,600 บาท
3 23266644 ดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท
ฟู้โก๊วก เวียดนาม
13,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พัก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป


เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พักทราบผลทางอีเมล์ภายใน 45 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย เพื่อยืนยันการรับรางวัล และการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 20 วัน หลังจากวันประกาศผลรางวัล (วัน และเวลาที่กำหนดจะระบุในอีเมล์แจ้งรางวัล)มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. สมาชิก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล
 4. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับการแลกรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. สมาชิกผู้ที่ได้รับบัตรกำนัลต้องนำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย หลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการรับสิทธิ ที่ทาง  บริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล ส่งมาแสดงเพื่อแลกรับรางวัลที่ อีเมล์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  flyerbonus@bangkokair.com
 6. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกฯ ผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 7. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 8. รางวัลที่มีสิทธิ์รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 9. สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของรางวัลฯประกอบด้วย
  1. ค่าธรรเนียมบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากต้นทาง และ/หรือสนามบินต้นทาง (ถ้ามี)
  3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดรางวัล
 10. ระยะเวลาเข้าพักที่กำหนดไว้ หากสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเข้าพักตามวันเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับของ รางวัลดังกล่าว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแพ็คเกจที่พักตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของที่พัก สภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 12. สมาชิกยินยอม และให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่หมายเลขสมาชิกและ/หรือภาพถ่าย ของสมาชิกในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร
 13. ในขั้นตอนการจัดส่งของรางวัลบัตรกำนัลที่พัก จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้สมาชิกที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรกำนัล ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรกำนัล บัตรกำนัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ
 14. การใช้บัตรกำนัลที่พักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่าง สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อโรงแรมฯโดยตรง เพื่อทำการสำรองห้องพัก
 15. การใช้บัตรกำนัลที่พักเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมฯกำหนดเท่านั้น
 16. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดรายการส่งเสริมการขายได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมรายการหากตรวจพบการขาดคุณสมบัติหรือทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 17. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล และ/หรือ การใช้รางวัล และ/หรือ เนื่องจากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
 18. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 19. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส