ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ ฟลายเออร์โบนัส Line

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากแคมเปญ Line ฟลายเออร์โบนัส ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 31 มกราคม 2562 สมาชิก 200 ท่านแรกที่เพิ่มเพื่อนใน FlyerBonus Line และระบุหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสในเว็บไซต์ของแคมเปญ จะได้รับ 100 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

รายชื่อผู้โชคดี 200 ท่านแรก

  หมายเลขสมาชิก
1 18676895
2 13598502
3 18438162
4 14188263
5 11212386
6 13493292
7 19500972
8 20015811
9 13470041
10 12773740
11 18244494
12 13908720
13 18396766
14 18326210
15 10582600
16 14150146
17 18787856
18 11784010
19 18189894
20 14266685
21 14681542
22 14030774
23 10733030
24 14116756
25 13481005
26 22048106
27 21508001
28 14494233
29 14433020
30 14619382
31 22744621
32 11727881
33 12369232
34 21832996
35 14635375
36 14008610
37 19655241
38 12276596
39 14205645
40 14623420
41 20592471
42 23764101
43 18528506
44 12264781
45 12733405
46 10891311
47 18992632
48 19569550
49 18502116
50 13410530
  หมายเลขสมาชิก
51 20587943
52 21854431
53 18490824
54 13522736
55 13605480
56 18019470
57 12610636
58 14671274
59 13012414
60 13620294
61 14671355
62 13700724
63 21082493
64 12816160
65 13893165
66 14370856
67 12365161
68 19243512
69 14166040
70 20721724
71 14146311
72 14379525
73 18223715
74 12924240
75 12649825
76 18600820
77 20438294
78 10885825
79 20558160
80 13504326
81 11581290
82 13620445
83 21342720
84 20108384
85 10967832
86 13196422
87 14051295
88 18453621
89 10816492
90 13610704
91 18058843
92 14456186
93 17020441
94 13608394
95 23773573
96 13784960
97 14503915
98 11715723
99 10952465
100 12817965
  หมายเลขสมาชิก
101 19257291
102 18961294
103 13858143
104 11749054
105 22756322
106 14025082
107 19211511
108 12335175
109 20313834
110 12905292
111 13730861
112 13079312
113 13092461
114 18241355
115 12721586
116 13726020
117 18421583
118 13631240
119 13883612
120 10941464
121 12508436
122 14375896
123 16117566
124 20458340
125 11762181
126 13487316
127 13968850
128 13705311
129 18707264
130 12242344
131 13628930
132 18794403
133 20191220
134 23566185
135 19503164
135 13769770
137 14098744
138 12758826
139 18847301
140 10403610
141 22288696
142 19700100
143 18734656
144 13692836
145 10723576
146 20449531
147 18375803
148 20314766
149 18180116
150 18604143
  หมายเลขสมาชิก
151 23347601
152 18765143
153 18180466
154 18708815
155 18998825
156 14031194
157 13849640
158 18604320
159 13493126
160 19704193
161 14009796
162 13655563
163 19816263
164 18172350
165 14494292
166 20050376
167 20789786
168 13112842
169 18945765
170 13898592
171 12426945
172 12438403
173 10887844
174 11116825
175 13700702
176 11197815
177 23597501
178 13024524
179 19422141
180 15112823
181 13579053
182 14015035
183 14054703
184 10981515
185 23773595
186 12593825
187 19108526
188 13862262
189 14674096
190 12674270
191 21874086
192 19454606
193 20448912
194 18987290
195 13682336
196 22181272
197 13085015
198 22069795
199 22181305
200 12531794

ขอบคุณที่ร่วมแคมเปญ FlyerBonus Line

เงื่อนไขและข้อกำหนด
  1. ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เพิ่มเพื่อนใหม่ใน FlyerBonus Line ระหว่าง วันที่ 21 มกราคม - 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
  2. เพื่อร่วมแคมเปญ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส 200 ท่านแรกที่เพิ่มเพื่อนใหม่ FlyerBonus Line จะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องภายในเว็บไซต์แคมเปญ เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับ 100 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
  3. รางวัลที่มีสิทธิ์รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
  4. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสพิเศษที่ได้จากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  5. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสพิเศษ หรือ Extra Points จะโอนเข้ารายการบัญชีของลูกค้าตามหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล
  6. สมาชิกยินยอม และให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่หมายเลขสมาชิกและ/หรือภาพถ่าย ของสมาชิกในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร
  7. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดรายการส่งเสริมการขายได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมรายการหากตรวจพบการขาดคุณสมบัติหรือทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
  8. ทั้งนี้ในกรณีเกิดการพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด
  9. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส