ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์รีวอร์ด “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส”

คำถาม: วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่ใด?
คำตอบ: อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ผู้โชคดี 10 ท่านแรกที่เลือกคำตอบที่ถูกต้องและลงทะเบียนมาตามเวลาที่กำหนด จากกิจกรรมฟลายเออร์โบนัส พรีเมียร์รีวอร์ด "วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส" ลุ้นรับบัตรชมการแสดงมัลติมีเดีย "วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส" 23 พ.ย. 62 รอบเวลา 18.30 น. (ที่นั่งโซน VIP สำหรับชมการแสดงเท่านั้น) สำหรับ 2 ท่าน รางวัลละ 2,000 บาท*

ลำดับ หมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
1 10890062
2 11068514
3 13396040
4 18554701
5 10935713
6 13210610
7 11013413
8 12740066
9 18959183
10 18777430

ขอขอบคุณท่านสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของฟลายเออร์โบนัส ฟลายเออร์โบนัสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับท่านสมาชิกได้ร่วมสนุกกันอีกในครั้งต่อไป สำหรับท่านผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 2. บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับรางวัลทราบผลทางอีเมล์แอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกฟลายเออร์โบนัสภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อยืนยันการรับรางวัล และการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดี หรือไม่ได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้โชคดีในลำดับสำรอง ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดีทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น
 3. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 4. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 5. สมาชิกฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล 2,000 บาท คือ 100 บาท) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศผลรางวัล (วัน และเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
 6. สมาชิกฯ ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล มาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 7. บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 8. หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่สมาชิกฯ ผู้โชคดีลำดับสำรองท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามดุลยพินิจของทีมงาน
 9. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 10. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 11. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส