ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ‘Christmas Giveaways’


ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากกิจกรรม 'Christmas Giveaways' 9 ท่าน ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต และโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพ ตามลำดับ

ลำดับที่

หมายเลขสมาชิก ฟลายเออร์โบนัส

รางวัล

ประเภทห้องพัก

มูลค่า

9 21709096 โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต Premier Room
(จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)
8,400 บาท
19 19703213
29 10793344
39 12950792
49 13165110 เซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพ

Mei Hua Superior Room
(จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)

4,300 บาท
59 20459876
69 13104755
79 18907210
89 11196824

รวมมูลค่ารางวัล 55,100 บาท

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พัก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. บริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิก ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พักทราบผลทางอีเมล์ภายใน วันที่ 3 มกราคม 2563หลังจากจบกิจกรรม เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของ 1. มูลค่า 4,300 บาทคือ 215 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Mei Hua Superior Room ที่ Shanghai Mansion Bangkok และ 2. มูลค่า 8,400 บาทคือ 420 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Premier Room ที่ Burasari Phuket) ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
 3. สมาชิกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล
 4. สมาชิกต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 5. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 6. ในกรณีที่บริษัทฯได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิก หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 7. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 8. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 9. สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของรางวัลฯประกอบด้วย
  1. ค่าธรรเนียมบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากต้นทาง และ/หรือสนามบินต้นทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดรางวัล
 10. ระยะเวลาเข้าพักที่กำหนดไว้ หากสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเข้าพักตามวันเวลาที่กำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามโดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับของ รางวัลดังกล่าว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแพ็คเกจที่พักตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของที่พักสภาพทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 12. สมาชิกยินยอมและให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯซึ่งอาจมีการเผยแพร่หมายเลขสมาชิกและ/หรือภาพถ่าย ของสมาชิกในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 13. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรกำนัล ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรกำนัล บัตรกำนัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ
 14. สมาชิกที่ทำการแลกคะแนนเป็นบัตรโดยสารลำดับที่ 9, 19, 29, 39 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Premier Room ที่ Burasari Phuket จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 15. สมาชิกที่ทำการแลกคะแนนเป็นบัตรโดยสารลำดับที่ 49, 59, 69, 79, 89 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Mei Hua Superior Room ที่ Shanghai Mansion Bangkok จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 16. สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการจะสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 17. สมาชิกต้องติดต่อโรงแรมเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทางโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล
 18. การใช้บัตรกำนัลที่พักเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมฯกำหนดเท่านั้น
 19. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก
 20. บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก
 21. บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้วและไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล
 22. การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 23. สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด
 24. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก
 25. ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักสมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรมซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 26. การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส
 27. โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก
 28. หากพบว่าสมาชิกผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลังบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้แก่สมาชิก ผู้โชคดีลำดับสำรองท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 29. บริษัทฯและโรงแรมบุราส่าหรีมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฎิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องของผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 30. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัลตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล และ/หรือ การใช้รางวัล และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
 31. ในกรณีมีข้อพิพาทการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 32. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส