ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ‘Happy Children’s Day กับ FlyerBonus’

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากกิจกรรม Happy Children's Day กับ FlyerBonus' 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม 2563 ที่ได้รับรางวัลกระติกน้ำและกระเป๋าผ้าลายบางกอกแอร์เวย์สตามลำดับ

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัสผ่านทางอีเมลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป
  หมายเลขสมาชิก
1 11749054
2 18474201
3 19538610
4 13506872
5 10564735
6 14004491
7 13232015
8 14337691
9 14116513
10 18884740
11 13226415
12 12242344
13 20273923
14 21514091
15 13575446
16 18172350
17 18180116
18 14664322
19 12199364
20 18039103
21 13741895
22 20895711
23 22181272
24 12761895
25 18794403
  หมายเลขสมาชิก
26 24208144
27 14027355
28 10563195
29 22756322
30 20587943
31 19472235
32 18575480
33 11547314
34 14683196
35 19875940
36 18961784
37 20210013
38 22341852
39 19124641
40 19422141
41 20301971
42 19703854
43 21656353
44 21783742
45 19211511
46 12173000
47 16229065
48 24226591
49 24841832
50 21783856
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่กำหนด และตอบคำถามระหว่าง 6 มกราคม 2563 – 11 มกราคม 2563
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนหรือระหว่างกิจกรรมนี้
 3. สงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลากิจกรรม สมาชิกผู้โชคดี 50 ท่านแรกจะได้รับกระติกน้ำและกระเป๋าผ้าลายบางกอกแอร์เวย์ส
 4. บริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิก ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พักทราบผลทางอีเมลภายใน วันที่ 13 มกราคม 2563 หลังจากจบกิจกรรม เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 20 วัน หลังจากวันประกาศผลรางวัล (วัน และเวลาที่กำหนดจะระบุในอีเมลแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. สมาชิกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล
 7. สมาชิกผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องนำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากมีการชำระภาษี) หลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการรับสิทธิ ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล ส่งมาแสดงเพื่อแลกรับรางวัลที่ อีเมล บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) flyerbonus@bangkokair.com
 8. สมาชิกต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 9. ในขั้นตอนการจัดส่งของรางวัลที่พัก จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้สมาชิกที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีรางวัล ถูกขโมย ถูกทำลาย
 10. ในกรณีที่บริษัทฯได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิก หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 11. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 12. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 13. สมาชิกยินยอมและให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯซึ่งอาจมีการเผยแพร่หมายเลขสมาชิกและ/หรือภาพถ่าย ของสมาชิกในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 14. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัลตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล และ/หรือ การใช้รางวัล และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 16. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส