ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ‘Happy Children’s Day กับ FlyerBonus Puzzle Part 2’

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากกิจกรรม Happy Children's Day กับ FlyerBonus – Puzzle Part 2' ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 ที่ได้ร่วมลงทะเบียนเล่นเกมส์ตอบคำถามในกิจกรรมที่เป็นผู้โชคดีตามลำดับที่กำหนด และได้รับรางวัลกระติกน้ำและกระเป๋าผ้าลายบางกอกแอร์เวย์สตามลำดับ

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัสผ่านทางอีเมลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป
  หมายเลขสมาชิก
1 18598440
2 20840676
3 13500465
4 22308440
5 24032293
6 14205645
7 10568110
8 14160613
9 22491910
10 14397913
11 18845665
12 18755855
13 18453621
14 21666396
15 21543782
16 19651704
17 20718563
18 14083904
19 18676895
20 18378920
21 19792721
22 19874050
23 12433945
24 13023511
25 11747794
  หมายเลขสมาชิก
26 21850452
27 20724815
28 20185454
29 12665564
30 13828290
31 22320944
32 11765600
33 12671153
34 19345594
35 21648631
36 24559345
37 18804225
38 24850394
39 14362821
40 21874086
41 13501331
42 21560184
43 12205340
44 24851120
45 20814010
46 21667881
47 13625345
48 13666623
49 24852586
50 21174661
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่กำหนด และตอบคำถามระหว่าง 8 มกราคม 2563 – 11 มกราคม 2563
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนหรือระหว่างกิจกรรมนี้
 3. สงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 4. สมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและตอบคำถามถูกต้องในลำดับคนที่ 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286, 297, 308, 319, 330, 341, 352, 363, 374, 385, 396, 407, 418, 429, 440, 451, 462, 473, 484, 495, 506, 517, 528, 539, 550 จะได้รับรางวัลกระป๋องน้ำและถุงผ้าลายบางกอกแอร์เวย์ส (50 ผู้โชคดี)
 5. บริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิก ที่ได้รับบัตรกำนัลที่พักทราบผลทางอีเมลภายใน วันที่ 13 มกราคม 2563 หลังจากจบกิจกรรม เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 6. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 20 วัน หลังจากวันประกาศผลรางวัล (วัน และเวลาที่กำหนดจะระบุในอีเมลแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. สมาชิกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล
 8. สมาชิกผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องนำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากมีการชำระภาษี) หลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการรับสิทธิ ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล ส่งมาแสดงเพื่อแลกรับรางวัลที่ อีเมล บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) flyerbonus@bangkokair.com
 9. สมาชิกต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 10. ในขั้นตอนการจัดส่งของรางวัลที่พัก จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนให้สมาชิกที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีรางวัล ถูกขโมย ถูกทำลาย
 11. ในกรณีที่บริษัทฯได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิก หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 12. สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 13. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 14. สมาชิกยินยอมและให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯซึ่งอาจมีการเผยแพร่หมายเลขสมาชิกและ/หรือภาพถ่าย ของสมาชิกในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 15. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัลตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล และ/หรือ การใช้รางวัล และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
 16. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 17. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส