ขยายอายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus และ Premier และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565

ขยายอายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus และระดับ Premier
อ้างอิงถึงประกาศของฟลายเออร์โบนัสเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ฟลายเออร์โบนัสมีความยินดีที่จะขยายอายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus และ Premier ให้แก่ท่านสมาชิก ดังนี้

  • สมาชิกระดับ Premier Plus ที่ได้รับสถานะจากการเดินทางครบตามเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกระดับ Premier Plus ในปี 2564 และกำลังจะถูกปรับสถานะลงภายในเดือนเมษายน 2565 จะได้รับการขยายอายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus ต่ออีก 1 ปี เท่านั้น โดยจะสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกในเดือนเมษายน 2566
  • สมาชิกระดับ Premier ที่ได้รับสถานะจากการเดินทางครบตามเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกระดับ Premier ในปี 2564 และกำลังจะถูกปรับสถานะลงภายในเดือนเมษายน 2565 จะได้รับการขยายอายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier ต่ออีก 1 ปี เท่านั้น โดยจะสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกในเดือนเมษายน 2566

หลังจาก วันที่ 30 เมษายน 2566 การปรับระดับสมาชิกและวันหมดอายุสถานภาพสมาชิกครั้งต่อไป จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

การต่ออายุสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus และ ระดับ Premier ที่ได้รับสถานะจากการบินครบตามเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส จะได้รับการขยายอายุสมาชิกฯ โดยอัตโนมัติ ท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
ระยะเวลาสะสมคะแนน

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจะปรับรอบการหมดอายุของคะแนนหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคะแนนยังคงมีอายุสามปี แต่วันหมดอายุจะเป็นวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งคะแนนที่สะสมในไตรมาสใดของปีนั้นๆก็จะหมดอายุในไตรมาสเดียวกันในอีกสามปีถัดไป โดยคะแนนสะสมจะหมดอายุลงตามรอบดังนี้

ช่วงเวลาที่คะแนนสะสมเกิดขึ้น วันที่คะแนนจะหมดอายุ
1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2568
1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 30 กันยายน 2568
1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2568
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2569
    ตัวอย่าง
  • สมาชิกได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 31 มีนาคม 2565 คะแนนสะสมดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ข้อกำหนดเก่า)
  • สมาชิกได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 คะแนนสะสมของท่านจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (ข้อกำหนดใหม่)
  • สมาชิกได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คะแนนสะสมของท่านจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2568 (ข้อกำหนดใหม่)