การเปลี่ยนแปลง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฟลายเออร์โบนัสได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ (รายละเอียดในตารางด้านล่าง) ซึ่งมีผลต่อรางวัลต่าง ๆ ของฟลายเออร์โบนัส รวมถึงรางวัลบัตรโดยสารและบัตรรางวัลห้องพักโรงแรมหรือบัตรรางวัลรถเช่า ที่ทำการออกบัตรโดยสาร หรือบัตรรางวัลตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสกุลบาทในประเทศไทย และชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศอื่น ๆ หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่าสกุลเงินท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียม (Air Award) จำนวนเงิน
THB
จำนวนเงิน
USD
ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารรางวัล ต่อบัตรโดยสาร*
เที่ยวบินภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร)  650 20
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางของบัตรโดยสารรางวัลที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 800 25
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 1,000 30
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 1,800 55
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 3,000 90
การขอคืนคะแนนจากการยกเลิกบัตรโดยสารรางวัล (เฉพาะการสำรองที่นั่งที่ยังไม่มีการออกบัตรโดยสาร)**
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 2,000 60

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารรางวัล (Award redemption fee) ไม่สามารถขอรับคืนได้
** สำหรับบัตรโดยสารรางวัลปกติ : กรณียกเลิกการสำรองที่นั่งรางวัล อนุญาตให้คืนคะแนนกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการสำรองที่นั่งรางวัลเท่านั้น โดยฟลายเออร์โบนัสจะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น


ค่าธรรมเนียม (NON-Air Award) จำนวนเงิน
THB
จำนวนเงิน
USD
การขอคืนบัตรรางวัลห้องพักโรงแรม / รถเช่า (เฉพาะบัตรรางวัลที่ยังไม่มีการใช้) **
การขอคืนบัตรรางวัลที่ยังไม่หมดอายุ 1,500 45

หมายเหตุ :
การขอคืนบัตรรางวัลห้องพักโรงแรม/รถเช่าที่ยังไม่หมดอายุ สมาชิกสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมเป็นคะแนนสะสมซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ในการแลกรับรางวัลของธุรกิจพันธมิตรนั้นๆ