สุดว้าว! รางวัลบัตรห้องพักโรงแรม Celes Beachfront Resort 2 คืน สำหรับสมาชิกที่มียอดโอนคะแนน KTC FOREVER สูงสุด

ดีลสุดว้าวสำหรับสมาชิกโอนเก่ง  เพียงโอนคะแนน KTC FOREVER จากบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส โดยผู้ที่โอนคะแนนสูงสุดในแต่ละเดือน จะได้รับรางวัลบัตรห้องพักโรงแรม Celes Beachfront Resort   2 คืน (ประเภทห้องพัก Deluxe Botanical) มูลค่า 30,000 บาท จำนวนเดือนละ 2 รางวัล (สำหรับผู้ถือบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS 1 รางวัล และ KTC ประเภทอื่น ๆ 1 รางวัล)  รวม 12 รางวัล มูลค่า 360,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ KTC PHONE 02-123-5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) ที่มีการโอนคะแนนเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ผ่านช่องทาง KTC Mobile, KTC Online หรือ KTC PHONE ของบริษัทกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) ในแต่ละช่วงเดือน ระหว่างวันที่ 1เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ของรางวัลในรายการนี้  คือ บัตรกำนัลห้องพักจาก Celes Beachfront Resort 2 คืน (ห้องพัก Deluxe Botanical) มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 12 รางวัล มูลค่ารวม 360,000 บาท ทั้งนี้ ของรางวัลดังกล่าวยังไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าภาษีสนามบินและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกที่มียอดโอนคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละเดือน จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการในแต่ละเดือนเคทีซีจะคัดเลือกสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสผ่านช่องทาง KTC Mobile, KTC Online หรือ KTC PHONE ของบริษัทกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) สูงสุด (Top Converter) จำนวน 2 ท่าน จากรายงานการโอนคะแนน KTC FOREVER ในระยะเวลารายการ ในแต่ละเดือน ตามลำดับการทำรายการโอนคะแนนผ่านช่องทางที่กำหนด ซึ่งเข้ามาในระบบของเคทีซี และจะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุด ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายใน 60 วันหลังจบรายการ กรณีหากทางเคทีซีพบว่าสมาชิกมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขในการรับรางวัลเคทีซีจะทำการประกาศรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในลำดับถัดไปและเคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มียอดการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์โบนัสสูงสุดที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น
 • กรณีมีสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดมากกว่า 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกรายที่ทำการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสในรายการนี้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด หากสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนนKTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่มียอดการโอนคะแนนKTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 • สมาชิกที่มียอดการโอนคะแนนKTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดที่ได้รับของรางวัลรับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานเคทีซี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกที่มียอดการโอนคะแนนKTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ของเคทีซ

เงื่อนไขการใช้รางวัลบัตรห้องพัก

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลระหว่างแคมเปญคือ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ต้องเข้าพักภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 • สมาชิกต้องติดต่อโรงแรมเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าทางอีเมล หรือโทรศัพท์ พร้อมแจ้งความจำนงในการใช้บัตรรางวัล
 • ห้องพักนี้รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ภาษีและค่าบริการแล้ว
 • เมื่อเช็คอิน บัตรรางวัลห้องพักถือเป็นเอกสารแทนการชำระเงิน ซึ่งสมาชิกจะต้องนำไปแสดงพร้อมกับ บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ
 • หากสมาชิกไม่สามารถแสดงหลักฐานบัตรรางวัลห้องพัก หรือแสดงบัตรรางวัลผิดประเภท สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพัก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงงดร่วมรายการ กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส และไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้
 • ส่วนเหลือจากบัตรรางวัลไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าพักครั้งหน้า หรือแลกเป็นเงินสดได้ และจะไม่มีการคืนเงินจากทางโรงแรมให้กับสมาชิก
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทห้องพัก กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของโรงแรมเป็นข้อยุติ
ดูรายละเอียด

ก้าวสู่ปีที่ 15 ไปด้วยกันกับ ฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

เติมเต็มความสุขด้วยของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ สมาชิกรับคะแนนโบนัส 21% เมื่อเดินทางภายในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับสิทธิ์อัปเกรดห้องพัก และคูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท* ต่อวัน เมื่อแลกคะแนนเป็นบัตรรางวัลห้องพักที่ อวานี พัทยา รีสอร์ท

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

แอ่วเจียงใหม่ เข้าพักอย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานสุขอนามัย พร้อมรับคะแนน 4 เท่า จาก Cross Hotels & Resorts*

ดูรายละเอียด