ขาลรับความสุข ผู้ถือบัตรเครดิตร่วม KTC X-BANGKOK AIRWAYS แลกบัตรโดยสารในอัตราคะแนนพิเศษสำหรับเดินทาง 2 ท่าน

ขาลรับความสุข สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตร่วม ประเภท KTC X-BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X-BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD ทั้งรายเก่าและรายใหม่ แลกบัตรโดยสารไปกลับสำหรับ 2 ท่าน เส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางที่เปิดให้บริการของบางกอกแอร์เวย์ส** 1ครั้ง ด้วยคะแนน KTC Forever เพียง 25,000 คะแนน*

ขั้นตอนรับสิทธิ์ ง่าย ๆ
 • ติดต่อ KTC Phone 02 123 5000 แจ้งความจำนงโอนคะแนน KTC Forever 25,000 คะแนนมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส 16,666 คะแนน เพื่อรับโปรโมชั่น แลกรางวัลบัตรโดยสาร เพื่อเดินทางไปกลับ 2 ท่านพร้อมกัน
 • เมื่อคะแนนบันทึกในระบบของฟลายเออร์โบนัสแล้ว เข้าสู่ระบบ เลือก "แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส" และ เลือก Tab เมนู "KTC X Card Promo" เพื่อจองที่นั่ง
  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 1771 กด 2 หรือ +66 (0) 2 270 6699 (เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.)

ระยะเวลาโอนคะแนน KTC Forever

1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาจองและเดินทาง:

1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

กรุณากรอกหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านในช่อง PROMO CODE

 • สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิก
 • สมัครบัตรเครดิต KTC X-BANGKOK AIRWAYS คลิก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายการบินฯ อาจหยุดให้บริการบางเส้นทางชั่วคราว
หมายเหตุ:
ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ปลายทางก่อนเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรการจำกัดการเข้า-ออกพื้นที่ สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

เงื่อนไขคะแนน KTC Forever 25,000 คะแนน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC X BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE (“บัตรฯ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรหลักจะได้รับคะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) 25,000 คะแนน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี (บัตรหลัก) 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท) เต็มจำนวน ภายในรอบบัญชีแรกตามที่เคทีซีเรียกเก็บเท่านั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจากสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีกรณีสมาชิกทำการยกเลิกบัตรฯ ระหว่างปี
 • สงวนสิทธิ์โอนคะแนน KTC FOREVER พิเศษ เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร เพียง 1 ครั้งต่อบัตรฯ โดยสมาชิกที่ประสงค์รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนพิเศษ และโอนไปยังฟลายเออร์โบนัสก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนพิเศษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากเคทีซีตรวจพบว่า มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการ โอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC EXCLUSIVE SERVICE 02 123 5444

เงื่อนไขการแลกบัตรโดยสาร

 • สมาชิกที่แลกรางวัลบัตรโดยสารตามข้อเสนอนี้ จะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ และคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตร่วม ประเภท KTC X-BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X-BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD (บัตรหลัก) ณ วันทำรายการ
 • บัตรโดยสารรางวัลตามข้อเสนอนี้ สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่านที่เดินทางพร้อมกันภายใต้รหัสสำรองที่นั่ง เที่ยวบิน วัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น รวมถึงผู้ถือบัตรเครดิตร่วม KTC X - BANGKOK AIRWAYS ใบดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทางในบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ ด้วย
 • สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตฯ ต้องดำเนินการแลกรางวัลบัตรโดยสารของข้อเสนอนี้ผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com เลือก "แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส" และ เลือก "KTC X Card Promo" ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1771 กด 2 หรือ +66 (0) 2 270 6699 (ปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.) เพื่อจองที่นั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตฯ สามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารได้ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 และสามารถเดินทางได้ระหว่าง 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบ ไป – กลับ ในชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร X) ในเส้นทางภายในประเทศที่เปิดทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • สมาชิกต้องระบุเส้นทาง วัน และเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล และเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน วัน เวลาเดินทางได้ รวมทั้งไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 • ข้อเสนอนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล
 • ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการแลกรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC X-BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X-BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS ที่ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตฯ ตรงกับชื่อในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 • ข้อเสนอนี้เป็นไปตามจำนวนที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลที่ยังว่างอยู่ขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com เท่านั้น
 • หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการสำรองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลฉบับนั้น (หากมี) จะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนได้
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรโดยสารแลกรางวัลตามข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ได้
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับข้อเสนอแลกบัตรโดยสาร 1 ครั้ง ต่อ 1 สมาชิกผู้ถือบัตรฯ ตลอดโครงการ
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียด

แลก 1 บินได้ 2 ... บินคู่สุดคุ้ม ใช้คะแนนครึ่งเดียว!

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สุดคุ้มค่า ใช้ 8 คะแนนแทนส่วนลด 1 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สด้วย Points+Cash

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมาชิกใหม่รับคะแนน 2 เท่า! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สุดแฮปปี้! สมาชิกฟลายเออร์โบนัสรับคะแนน 3 เท่าเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด