บางกอกแอร์เวย์ส

สมาชิกสามารถแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัสเป็นบัตรโดยสารรางวัลผ่านเว็บไซต์ โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนนและ 6,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
เส้นทาง* อัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร
(ต่อ 1 เที่ยว)
ชั้นประหยัด (X) ชั้นธุรกิจ (Z)
โซน 1
ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต

ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่
ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต
ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต
ระหว่าง ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน
5,000 7,500
โซน 2

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เกาะสมุย, เสียมเรียบ, พนมเปญ, หลวงพระบาง, ย่างกุ้ง‎

ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย

ระหว่าง เกาะสมุย และ อู่ตะเภา (พัทยา)
6,500 10,000
โซน 3

ระหว่าง เชียงใหม่ และ เกาะสมุย, ภูเก็ต**, กระบี่**

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน***

ระหว่าง เกาะสมุย และ สิงคโปร์
9,000 15,000
โซน 4

ระหว่าง เกาะสมุย และ ฮ่องกง
12,500 25,000
โซน 5

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ มัลดีฟส์
14,000 27,500
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ให้บริการแบบเที่ยวเดียว จากเชียงใหม่ ถึงกระบี่ และ จากเชียงใหม่ ถึงภูเก็ต
***เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน ผ่านการแวะต่อเครื่องที่ลำปาง

การแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้โดยเจ้าของหมายเลขสมาชิกเท่านั้น

 1. สมาชิกต้องทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลและสำรองที่นั่งโดยใช้บัตรโดยสารรางวัลก่อนวันเดินทาง โดยสมาชิกจะต้องระบุเส้นทาง วันและเวลาที่เดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล
 2. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 3. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุ 1 ปี และไม่ใช่บัตรโดยสารประเภทไม่ระบุวันเดินทาง สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการเดินทาง
  **สำหรับบัตรโดยสารรางวัลโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ สามารถใช้เดินทางได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้​
 4. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่ปรากฏตัวและเดินทางในวัน เวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ท่านไม่สามารถเรียกคืนคะแนน และไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นเงินสดได้
 5. การแลกบัตรโดยสารรางวัลของเด็กอายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จะทำการตัดคะแนนสะสมเท่ากับสมาชิกปกติ 
 6. เด็กทารกอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่สามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ เด็กทารกจะต้องซื้อบัตรโดยสารตามเงื่อนไขปกติของสายการบิน เพื่อร่วมเดินทางไปกับสมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล
 7. กรณีเกิดเหตุให้ยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลจะมีสิทธิ์ได้รับบริการเหมือนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาปกติ
 8. สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำ 12 ปี เดินทางโดยลำพัง.
 9. บัตรโดยสารรางวัล เป็นเอกสารการเดินทางของ

  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

  และ สายการบินพันธมิตร สำหรับเดินทางในวันเวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารรางวัล และบัตรผ่านขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยบัตรโดยสารรางวัลทุกใบจะถูกออกให้พร้อมเข้าใจ โดยพื้นฐานร่วมกันว่า ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์แลกรับบัตรโดยสารรางวัลนั้นยอมรับ และจะปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารรางวัล
 10. การใช้บริการเช่าเหมาลำของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถสะสมคะแนน หรือนำคะแนนไปแลกรางวัลได้
 11. สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนจากการบินในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) และไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) ยกเว้นเที่ยวบิน Code share ระหว่างสายการบินบางกอกแอร์เวย์สกับสายการบินพันธมิตร
 12. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล โดยสมาชิกหรือผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย ประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัล
 13. หากเกินกำหนดทางระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ต่างๆ เพื่อออกบัตรโดยสารรางวัลภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด
 14. ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ
 15. สำหรับบัตรโดยสารรางวัลแบบปกติ การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัส กลับเข้าสู่บัญชีสะสม สามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และ ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่ได้ทำการแลกรับรางวัล สำหรับบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางระหว่างประเทศฟลายเออร์โบนัส จะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น โดยใช้วันรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นเกณฑ์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 16. สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดของฟลายเออร์โบนัส และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ในทุกกรณี
 17. สายการบินอาจเปิดรับจองที่นั่งรางวัลล่วงหน้า 330 วันก่อนการเดินทาง
 18. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น

การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลหรือบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัส

 1. การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัลโดยสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม (สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่นพิเศษและไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้)
 2. การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสม สามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัล โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดการคืนคะแนน
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 3. ฟลายเออร์โบนัสใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วัน ในการคืนคะแนนสะสมสู่บัญชีคะแนนสะสมของสมาชิก
 4. หากสมาชิกได้ออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเวลาเดินทางได้ โดยบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ จะต้องยังไม่ถูกใช้ และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้ สมาชิกต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 7 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร หรือวันที่ต้องการเดินทาง (ยึดเอาวันที่มาถึงก่อนเป็นเกณฑ์) ที่หมายเลข +66 (0) 2270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7, วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออีเมลมาที่ [email protected] และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 5. การเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาเดินทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัล
 6. การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัล สามารถกระทำได้หลังการออกบัตรโดยสารรางวัลแล้วเท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่น ที่ใช้จำนวนคะแนนสะสมเท่ากันกับเส้นทางเดิมเท่านั้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนจำนวนเงินส่วนเกิน หรือส่วนต่างอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัลที่ได้รับชำระแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 7. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนที่ใช้แลกรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดย มิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 8. ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารรางวัลมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และ/หรือบางช่วงเวลา อาจไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบิน และ/หรือทุกช่วงเวลา และการจัดสรรที่นั่งว่างสำหรับบัตรโดยสารรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
 9. สมาชิกจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยว่ามิได้เกิดจากความยินยอมของสมาชิก กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัสภายใน 3 เดือนนับจากวันที่การแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยนั้นได้เกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นล่วงมามากกว่า 3 เดือน ทางฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือแก้ไขคืนคะแนนให้กับสมาชิก