บางกอกแอร์เวย์ส

สมาชิกสามารถแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัสเป็นบัตรโดยสารรางวัลผ่านเว็บไซต์ โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนนและ 7,500 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

เส้นทาง** อัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร
(ต่อ 1 เที่ยว)
ชั้นประหยัด (X) ชั้นธุรกิจ (Z)
โซน 1
ระหว่าง กรุงเทพ และ เชียงใหม่, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต, หาดใหญ่***

ระหว่าง เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่
ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต
ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต, หาดใหญ่***
5,000 7,500
โซน 2

ระหว่าง กรุงเทพ และ เกาะสมุย, เสียมเรียบ, พนมเปญ, หลวงพระบาง, ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, เนปิดอว์, ดานัง‎

ระหว่าง เชียงใหม่ และ ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์

ระหว่าง เกาะสมุย และ อู่ตะเภา (พัทยา), กัวลาลัมเปอร์*
6,500 10,000
โซน 3

ระหว่าง เชียงใหม่ และ เกาะสมุย, ภูเก็ต, กระบี่

ระหว่าง เกาะสมุย และ สิงคโปร์
9,000 15,000
โซน 4

ระหว่าง เกาะสมุย และ ฮ่องกง
12,500 25,000
โซน 5

ระหว่าง กรุงเทพ และ มัลดีฟส์
14,000 27,500
* อัตราการแลกรางวัลบัตรโดยสารฯ เส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ กัวลาลัมเปอร์ ในโซน 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายการบินฯ อาจหยุดให้บริการบางเส้นทางชั่วคราว
***เริ่มให้บริการวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

การแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้โดยเจ้าของหมายเลขสมาชิกเท่านั้น

 1. สมาชิกต้องทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลและสำรองที่นั่งโดยใช้บัตรโดยสารรางวัลก่อนวันเดินทาง โดยสมาชิกจะต้องระบุเส้นทาง วันและเวลาที่เดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล
 2. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 3. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุ 1 ปี และไม่ใช่บัตรโดยสารประเภทไม่ระบุวันเดินทาง สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการเดินทาง
  **สำหรับบัตรโดยสารรางวัลโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ สามารถใช้เดินทางได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้​
 4. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่ปรากฏตัวและเดินทางในวัน เวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ท่านไม่สามารถเรียกคืนคะแนน และไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นเงินสดได้
 5. การแลกบัตรโดยสารรางวัลของเด็กอายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จะทำการตัดคะแนนสะสมเท่ากับสมาชิกปกติ 
 6. เด็กทารกอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่สามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ เด็กทารกจะต้องซื้อบัตรโดยสารตามเงื่อนไขปกติของสายการบิน เพื่อร่วมเดินทางไปกับสมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล
 7. กรณีเกิดเหตุให้ยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลจะมีสิทธิ์ได้รับบริการเหมือนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาปกติ
 8. สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำ 12 ปี เดินทางโดยลำพัง.
 9. บัตรโดยสารรางวัล เป็นเอกสารการเดินทางของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ สายการบินพันธมิตร สำหรับเดินทางในวันเวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารรางวัล และบัตรผ่านขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยบัตรโดยสารรางวัลทุกใบจะถูกออกให้พร้อมเข้าใจ โดยพื้นฐานร่วมกันว่า ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์แลกรับบัตรโดยสารรางวัลนั้นยอมรับ และจะปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารรางวัล
 10. การใช้บริการเช่าเหมาลำของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถสะสมคะแนน หรือนำคะแนนไปแลกรางวัลได้
 11. สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนจากการบินในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) และไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) ยกเว้นเที่ยวบิน Code share ระหว่างสายการบินบางกอกแอร์เวย์สกับสายการบินพันธมิตร
 12. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล โดยสมาชิกหรือผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย ประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัล
 13. หากเกินกำหนดทางระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ต่างๆ เพื่อออกบัตรโดยสารรางวัลภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด
 14. ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ
 15. สำหรับบัตรโดยสารรางวัลแบบปกติ การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัส กลับเข้าสู่บัญชีสะสม สามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และ ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่ได้ทำการแลกรับรางวัล สำหรับบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางระหว่างประเทศฟลายเออร์โบนัส จะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น โดยใช้วันรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นเกณฑ์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 16. สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดของฟลายเออร์โบนัส และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ในทุกกรณี
 17. สายการบินอาจเปิดรับจองที่นั่งรางวัลล่วงหน้า 330 วันก่อนการเดินทาง
 18. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น

การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลหรือบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัส

 1. การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัลโดยสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม (สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่นพิเศษและไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้)
 2. การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสม สามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัล โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดการคืนคะแนน
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 3. ฟลายเออร์โบนัสใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วัน ในการคืนคะแนนสะสมสู่บัญชีคะแนนสะสมของสมาชิก
 4. หากสมาชิกได้ออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเวลาเดินทางได้ โดยบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ จะต้องยังไม่ถูกใช้ และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้ สมาชิกต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 7 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร หรือวันที่ต้องการเดินทาง (ยึดเอาวันที่มาถึงก่อนเป็นเกณฑ์) ที่หมายเลข +66 (0) 2270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7, วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออีเมลมาที่ flyerbonus@bangkokair.com และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 5. การเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาเดินทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัล
 6. การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัล สามารถกระทำได้หลังการออกบัตรโดยสารรางวัลแล้วเท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่น ที่ใช้จำนวนคะแนนสะสมเท่ากันกับเส้นทางเดิมเท่านั้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนจำนวนเงินส่วนเกิน หรือส่วนต่างอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัลที่ได้รับชำระแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 7. ในกรณีบัตร สูญหาย ถูกขโมย หรือโดนทำลาย สมาชิกต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่บางกอกแอร์เวย์สทันที ยืนยันว่าไม่ได้ใช้บัตรโดยสาร รางวัลนั้นก่อนจะสูญหาย ถูกขโมย หรือทำลาย และเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตร เป็นเงินจำนวน 500 บาท (15 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ) สำหรับบัตรใหม่  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 8. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนที่ใช้แลกรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดย มิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 9. สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ขอสงวนสิทธิ์การให้แลกบัตรโดยสารรางวัลบางเส้นทาง
 10. สมาชิกจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยว่ามิได้เกิดจากความยินยอมของสมาชิก กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัสภายใน 3 เดือนนับจากวันที่การแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยนั้นได้เกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นล่วงมามากกว่า 3 เดือน ทางฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือแก้ไขคืนคะแนนให้กับสมาชิก