บริการเช็คอินอัตโนมัติ

บริการเช็คอินอัตโนมัติ คืออะไร ?
ประหยัดเวลา และไม่ต้องรอคิวเช็คอิน !
สำหรับบริการเช็คอินอัตโนมัตินี้ ระบบจะดำเนินการเช็คอินและส่งบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) ผ่านช่องทางอีเมล ให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว โดยอัตโนมัติ 12 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถแจ้งขอรับบริการเช็คอินอัตโนมัติผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง (Call Center) โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรองที่นั่งเมื่อท่านต้องการใช้บริการ (การแจ้งขอรับบริการในแต่ละครั้งจะมีผลเฉพาะในรหัสสำรองที่นั่ง หรือในเที่ยวบินนั้น ๆ จะไม่มีผลในการสำรองที่นั่งอื่น ๆ ที่ท่านดำเนินการสำรองที่นั่งไว้)

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส
พิเศษกว่าใคร..สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส เมื่อท่านเปิดรับบริการเช็คอินอัตโนมัติแล้ว ท่านจะได้รับบริการดังกล่าวในทุกเที่ยวบินที่มีการยืนยันการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และระบุหมายเลขสมาชิก

ผู้โดยสารประเภทใดบ้างที่สามารถใช้บริการเช็คอินอัตโนมัติได้?
ผู้โดยสารสมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถรับบริการเช็คอินอัตโนมัติได้ เมื่อท่านแจ้งยินยอมรับบริการในบัญชีสมาชิกของท่าน ผ่าน flyerbonus.com และจะต้องไม่เป็นผู้โดยสารในประเภทดังต่อไปนี้

 • ผู้โดยสารที่มีการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • ผู้โดยสารเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ที่มีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเพียงท่านเดียว
 • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คน ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรโดยสารราคาพิเศษต่างๆ ที่ต้องมีการแสดงเอกสารแสดงตนเพิ่มเติมณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

บริการเช็คอินอัตโนมัติเปิดให้บริการในเส้นทางใดบ้าง?
เที่ยวบินที่เดินทางภายในประเทศไทย ที่ทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินร่วม (Codeshare flights) ยังไม่สามารถรับบริการนี้ได้

หากผู้โดยสารได้รับการเช็คอินอัตโนมัติในเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว สามารถขอเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้หรือไม่?
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ระบุหมายเลขที่นั่งไว้ ระบบจะทำการเช็คอินและเลือกที่นั่งให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ด้วยตนเองในภายหลัง (เป็นไปตามที่นั่งว่างในขณะนั้น)  ผ่านลิงก์ (link) “Click here to manage your check-in" ในอีเมลบอร์ดดิ้งพาสที่ท่านได้รับ หรือ ที่เมนู "ออนไลน์เช็คอิน" (Online Check-in) ผ่าน www.bangkokair.com หรือ แอปพลิเคชันของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

ผู้โดยสารสามารถขอรับบริการเช็คอินอัตโนมัติสำหรับผู้ร่วมเดินทางในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันได้หรือไม่?
ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเช็คอินอัตโนมัติให้แก่ผู้ร่วมเดินทางได้สำหรับรหัสสำรองที่นั่งที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 8 ท่าน ผ่านศูนย์สำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Call Center) 12 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง  ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสในอีเมลส่วนบุคคล หรือ อีเมลหลักตามที่ระบุไว้ขณะสำรองที่นั่ง

สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เปิดรับบริการเช็คอินอัตโนมัติแล้ว  จะได้รับบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับบริการผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง (Call Center)

ผู้โดยสารที่ได้รับการเช็คอินอัตโนมัติในเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว ควรไปถึงสนามบิน (Airport) หรือ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) เมื่อใด ? และจำเป็นต้องพิมพ์ (Print) บอร์ดดิ้งพาสหรือไม่?
กรณีที่ผู้โดยสารไม่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง สามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยเพื่อเข้าไปรอ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ได้
สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง  กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์รับสัมภาระ (Bag Drop Counter) เพื่อดำเนินการโหลดสัมภาระ อย่างน้อย 60 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง (เวลาเปิดให้บริการของเคาน์เตอร์รับสัมภาระ อาจแตกต่างกันในแต่ละสนามบิน)

ผู้โดยสารต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) อย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ทั้งนี้โปรดเตรียมบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) ที่ได้รับจากการเช็คอินอัตโนมัติ (ไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์) และเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ให้พร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง (หากผู้โดยสารมาแสดงตัวหลังจากเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง)

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถรับบริการ หรือ ยกเลิกการรับบริการเช็คอินอัตโนมัติได้อย่างไร?
สมาชิกสามารถแจ้งรับบริการเช็คอินอัตโนมัติ หรือ ยกเลิกบริการเช็คอินอัตโนมัติ ได้โดยการเข้าสู่ระบบ (Sign in) ที่  flyerbonus.com จากนั้นไปที่เมนู "ข้อมูลของฉัน" และ "แบบสอบถาม" อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

หากท่านดำเนินการยกเลิกรับบริการเช็คอินอัตโนมัติในบัญชีสมาชิกของท่านแล้ว ท่านจะได้รับบริการเช็คอินแบบปกติ สำหรับเที่ยวบินที่ท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และระบุหมายเลขสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บริการเช็คอินอัตโนมัตินี้สำหรับผู้โดยสารสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ยินยอมรับบริการเช็คอินอัตโนมัติผ่าน flyerbonus.com  โดยท่านจะได้รับบริการดังกล่าวในทุกเที่ยวบินที่มีการยืนยันการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และระบุหมายเลขสมาชิก
 2. การยินยอมรับบริการเช็คอินอัตโนมัตินี้เป็นการยินยอมเฉพาะบุคคลเท่านั้น  ไม่รวมถึงผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน  ในกรณีที่ท่านต้องการแจ้งรับบริการเช็คอินอัตโนมัติให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ที่เดินทางร่วมกัน ท่านต้องแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 3. ผู้โดยสารจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 4. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อ ยกเลิกรับบริการ หรือ ยินยอมรับบริการเช็คอินอัตโนมัติได้ตลอดเวลา โดยผ่านเมนู "ข้อมูลของฉัน" และ "แบบสอบถาม" ทั้งนี้หากท่านดำเนินการยกเลิกรับบริการเช็คอินอัตโนมัติในบัญชีสมาชิกของท่านแล้ว ท่านจะได้รับบริการเช็คอินแบบปกติ สำหรับเที่ยวบินในอนาคตที่ท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และระบุหมายเลขสมาชิกไว้
 5. ผู้โดยสารสมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถรับบริการเช็คอินอัตโนมัติได้ เมื่อท่านแจ้งยินยอมรับบริการในบัญชีสมาชิกของท่าน ผ่าน flyerbonus.com  และจะต้องไม่เป็นผู้โดยสารในประเภทดังต่อไปนี้
  • ผู้โดยสารที่มีการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ที่มีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเพียงท่านเดียว
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คน ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
  • ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรโดยสารราคาพิเศษต่างๆ ที่ต้องมีการแสดงเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน
 6. ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการเช็คอินอัตโนมัติ 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 7. บริการเช็คอินอัตโนมัติ ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศไทย ที่ทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น  ยังไม่เปิดให้บริการบนเที่ยวบินร่วม (Codeshare flight)
 8. เมื่อผู้โดยสารได้รับการเช็คอินอัตโนมัติในเที่ยวบินนั้น ๆ แล้ว ยังสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่นั่ง ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู "ออนไลน์เช็คอิน" (Online Check-in) ที่ bangkokair.com หรือ แอปพลิเคชันของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
 9. การยกเลิกบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เส้นทาง เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรโดยสารแต่ละฉบับ  ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร 1771 (ภายในประเทศ) หรือ +66(0) 2 270 6699 ระหว่าง 08:00 - 20:00 น. หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 10. ผู้โดยสารต้องเตรียมบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) ที่ได้รับจากการเช็คอินอัตโนมัติ (สามารถใช้ได้ทั้งบอร์ดดิ้งพาสอิเล็กทรอนิกส์ และ บอร์ดดิ้งพาสที่สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษ)  และเอกสารการเดินทางให้พร้อม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ เจ้าหน้าที่สนามบินที่เกี่ยวข้อง
 11. ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง  กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์รับสัมภาระ (Bag Drop Counter) เพื่อดำเนินการโหลดสัมภาระ อย่างน้อย 60 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง (เวลาเปิดให้บริการของเคาน์เตอร์รับสัมภาระ อาจแตกต่างกันในแต่ละสนามบิน)
 12. กรณีที่ผู้โดยสารไม่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง สามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยโดยแสดงบอร์ดดิ้งพาสอิเล็กทรอนิกส์ หรือบอร์ดดิ้งพาสที่สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ เพื่อเข้าไปรอ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ได้
 13. สัมภาระต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม หรือวัตถุอันตราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ที่นี่
 14. ผู้โดยสารต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) อย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง (หากผู้โดยสารมาแสดงตัวหลังจากเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง)
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด