บัตรชาวสมุย

ฟลายเออร์โบนัสเชิญชาวสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า สมัครบัตรสมาชิกชาวสมุยวันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย

Samui Resident Card

ซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก เส้นทางระหว่างสมุย-กรุงเทพฯ และ ระหว่างสมุย-พัทยา ราคารวมทุกอย่างเริ่มต้นเพียง 2,750 บาท (จากราคาสมาชิกเดิม 3,255 บาท) 

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกชาวสมุยสำรองที่นั่งที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้! คลิก >>
รับส่วนลด 30% บัตรโดยสารราคาปกติ ชั้นรหัส Y และ C สำหรับเที่ยวบินอื่นๆที่ เข้า-ออกสนามบินสมุย

อายุสมาชิก

 • บัตรฟลายเออร์โบนัสชาวสมุยมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติบัตรฟลายเออร์โบนัสชาวสมุย บริษัทฯ จะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการสำหรับการพิจารณา (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร +66 (0) 2270 6699 หรือ 1771 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. - 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7


คุณสมบัติของสมาชิก

 • เป็นชาวเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า (บุคคลซึ่งมีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนเป็น ชาวสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า)
 • มีบิดา หรือ มารดา หรือ คู่สมรส อาศัยอยู่และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในอำเภอเกาะสมุย หรือ อำเภอเกาะพะงัน
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า*
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า ซึ่งธุรกิจยังคงเปิดดำเนินการอยู่ 
 • เป็นข้าราชการที่สังกัดหน่วยงาน ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเกาะสมุย เกาะพะงันหรือเกาะเต่า (ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) และจะต้องไม่เป็น โรงเรียนสอนภาษา หรือ สถาบันกวดวิชา หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
 • เป็นพระภิกษุสงฆ์ – สามเณร ประจำวัดในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่อยู่ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้ถือบัตรตราดพริวิเลจ, บัตรสุโขทัยพริวิเลจ และ/หรือ บัตรแม่ฮ่องสอนพริวิเลจ
 • จะต้องไม่เป็นผู้บริหาร พนักงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบริษัทในเครือ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรชาวสมุยได้
*สมาชิกที่ต้องการสมัครบัตรชาวสมุยในนามบริษัทเอกชน สามารถสมัครได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีชื่อของผู้สมัครสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย หรืออำเภอเกาะพะงัน ดังนี้
  • สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานในเกาะสมุย/ บัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเกาะสมุย เกาะพะงันหรือเกาะเต่า
  • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัครสมาชิก  หรือผู้ปกครองของสมาชิก
  • ทะเบียนสมรส กับผู้ที่มีบัตรประชาชน ซึ่งมีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย หรือ อำเภอเกาะพะงัน
  • โฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สมัครสมาชิก
  • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ สามเณร
  • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ว่าปัจจุบันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถรวบรวมรายชื่อผู้สมัครให้
  • หนังสือรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบันของบริษัท หรือ (กรณีชาวต่างชาติ) ใบอนุญาตทำงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันสมัครสมาชิก หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจากกรมทะเบียนการค้า โดยบริษัทฯ สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้ไม่เกิน 20 ท่านต่อ 1 บริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องเตรียมหนังสือรับรองพร้อมกับเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) หรือ (สปส. 1-10) เพื่อประกอบการพิจารณา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือต่อายุ 300 บาท วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
งดรับเอกสารสำหรับสมัครหรือต่ออายุบัตรฯ (ในรูปแบบกระดาษ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วิธีการและระเบียบการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 2. ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิประโยชน์ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ (ถ้ามี) ได้ทันทีเมื่อได้รับบัตรสมาชิกชาวสมุย
 3. บริษัทฯ จะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการสำหรับการพิจารณา (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติและตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกบัตรชาวสมุย หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหากพิสูจน์พบการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมทุจริตของผู้สมัคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกชาวสมุยต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือแจ้งรหัสสมาชิกบัตรชาวสมุย เมื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารของตนผ่าน Call Center โทร 1771
 • บัตรสมาชิกชาวสมุย ใช้ได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรที่มีชื่อระบุตรงกับหน้าบัตรเท่านั้น
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข สิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการสมัคร การใช้บัตร การรับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • หากมีขัอสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ
 • เป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส