บัตรสุโขทัยพริวิเลจ

ฟลายเออร์โบนัสเชิญชาวสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก สมัครบัตรสมาชิกสุโขทัยพริวิเลจ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย

Sukhothai Privilege Card

บัตรสุโขทัยพริวิเลจ

บินบนเส้นทางระหว่างสุโขทัย และกรุงเทพ ด้วยราคาพิเศษ
1,600 บาท* / เที่ยวบิน (ยังไม่รวมค่าภาษี)

สมาชิกบัตรสุโขทัยพริวิเลจสำรองที่นั่งที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้! คลิก >>


อายุสมาชิก

 • บัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติบัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจ บริษัทฯ จะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการสำหรับการพิจารณา (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร +66 (0) 2270 6699 หรือ 1771 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. - 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7

คุณสมบัติของสมาชิก

 • เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก หรือ
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก และธุรกิจยังคงเปิดดำเนินการอยู่ หรือ
 • เป็นข้าราชการ ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก หรือ
 • เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก (ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) และจะต้องไม่เป็น โรงเรียนสอนภาษา หรือ สถาบันกวดวิชา หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
 • จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้ถือบัตรชาวสมุย (Samui Resident Card), บัตรตราดพริวิเลจ และ/หรือ บัตรแม่ฮ่องสอนพริวิเลจ
 • ผู้บริหาร พนักงานของสายการบินฯ และบริษัทในเครือ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรสุโขทัยพริวิเลจได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองจากบริษัท หรือใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใบสำคัญแสดงการจด ทะเบียนบริษัท จากกรมทะเบียนการค้า
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก: 300 บาท วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
งดรับเอกสารสำหรับสมัครหรือต่ออายุบัตรฯ (ในรูปแบบกระดาษ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วิธีการและระเบียบการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 2. ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ (ถ้ามี) ได้ทันทีเมื่อได้รับบัตรสมาชิกสุโขทัยพริวิเลจ
 3. บริษัทฯ จะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการสำหรับการพิจารณา (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติและตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกบัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากพิสูจน์พบการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมทุจริตของผู้สมัคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกและแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมาใช้บริการทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่ง สมาชิกจะได้รับส่วนลดราคาบัตรโดยสารหรือ ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น
 • บัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิวเลจใช้ได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรที่มีชื่อระบุตรงกับหน้าบัตรเท่านั้น
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข สิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการสมัคร การใช้บัตร การรับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า