ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์รีวอร์ด “เอ็กซ์คลูซีฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ – ญาจาง-ดาลัต”

คำถาม: เส้นทางใดเป็นเส้นทางใหม่ล่าสุดของบางกอกแอร์เวย์สที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 25 มกราคม 2562
คำตอบ: คัมรัน, ญาจาง

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ที่ตอบคำถามถูกต้อง 9 ท่านแรก ซึ่งได้รับสิทธิ์แลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส 100,000 คะแนน เป็นแพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน ญาจาง- ดาลัต ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 102,000 บาท จำนวน 9 รางวัล โดยมีหมายเลขสมาชิกฯ ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ฯ ดังต่อไปนี้

  หมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
1 12830786
2 14466362
3 12620753
4 19150246
5 10460951
6 13068134
7 12779712
8 19851985
9 11064874

ขอขอบคุณท่านสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของฟลายเออร์โบนัส ฟลายเออร์โบนัสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับท่านสมาชิกได้ร่วมสนุกกันอีกในครั้งต่อไป สำหรับท่านผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฟลายเออร์โบนัส เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขตาม
 1. บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับรางวัลทราบผลทางอีเมล์ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยเมื่อได้รับการยืนยัน จะหักคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 100,000 คะแนน และสมาชิกฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อออกบัตรโดยสารรางวัล ประมาณ 3,270 บาท* ต่อผู้ร่วมเดินทาง 1 ท่าน (จำนวนรวม 6,540 บาทต่อ 1 รางวัล)
  *ราคา ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 ทั้งนี้อาจมีปรับขึ้น – ลง หรือ เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 2. สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 3. บริษัทฯ จะหักคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของสมาชิกฯ ผู้โชคดีจำนวน 100,000 คะแนนหลังจากที่สมาชิกยืนยันการรับรางวัล ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันประกาศผล 16 มกราคม 2562 สมาชิกที่ร่วมสนุกอื่น ๆ จะไม่ถูกหักคะแนนสะสมจากบัญชี
 4. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดีจากอีเมล์ ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัล มาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 5. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ หรือได้รับการติดต่อ การตอบรับใด ๆ จากสมาชิกฯ ผู้ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้มีสิทธิ์ในลำดับสำรอง ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น ๆ
 6. รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 7. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันมิได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของรางวัลประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าประเทศเวียดนาม สำหรับผู้โชคดีที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติที่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากต้นทาง และ/หรือสนามบินต้นทาง (ถ้ามี)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
 8. หากผู้โชคดีดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศที่เดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของ รางวัลดังกล่าว และบริษัทจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรายชื่อสำรองต่อไป
 9. ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้นๆ กำหนด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำสัมภาระส่วนเกินดังกล่าวนั้นด้วยตนเอง รวมถึงต้องชำระภาษีในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้โชคดีแต่อย่างใด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแพ็คเกจท่องเที่ยว รวมทั้งเที่ยวบินที่ผู้โชคดีได้ยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสมในทุกกรณี แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 11. หากพบว่าผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่ผู้โชคดีท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามดุลยพินิจของทีมงาน
 12. ผู้โชคดียินยอม และให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ชื่อและ/หรือภาพถ่าย ของผู้โชคดีในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร
 13. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 14. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใด ๆ
 16. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส