คำถามที่พบบ่อย

ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร (Points+Cash) THB USD
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางของบัตรโดยสารที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว
เส้นทางภายในประเทศ  (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 800 25
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,000 30
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน    
เส้นทางภายในประเทศ  (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,800 55
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 3,000 90
ค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตัว/ไม่ใช้บริการ ( การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร)
เส้นทางในประเทศ ชั้นประหยัด 500 15
เส้นทางในประเทศ ชั้นธุรกิจ 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ ชั้นธุรกิจ 2,000 60
การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ( กรณีบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้)    
เส้นทางภายในประเทศ  (ต่อเที่ยวบิน ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ  (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 2,000 60

- การเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม

- กรณีบัตรโดยสารที่สามารถคืนเงินได้ สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งฉบับจะได้รับเงินคืนโดยหักค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่กำหนด สำหรับคะแนนสะสมจะถูกคืนไปยังบัญชีสมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินการ โดยการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น