ประเภทของสมาชิก

สมาชิก Premier Plus

 1. สมาชิกระดับ Priority/Premier สามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับ Premier Plus ได้ เมื่อสะสมคะแนนปกติจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ครบ 40,000 คะแนน* หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน คะแนนโบนัสพิเศษ คะแนนสะสมที่ได้จากการใช้บริการอื่น ๆ ของสายการบินฯ หรือธุรกิจพันธมิตร และคะแนนจากกิจกรรมส่งเสริมการขายจะไม่ถูกนับรวม เพื่อใช้ในการเลื่อนระดับสมาชิก
 2. เมื่อสมาชิกได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier Plus สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมโบนัสทันที 2,000 คะแนน
 3. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน เลื่อนและลดระดับของสมาชิก คะแนนสะสมจากการเดินทางกับสายการบินเท่านั้นที่นำมาคิดในปีปฏิทิน และพิจารณาระดับสมาชิกในปีนั้น ๆ
 4. หากสมาชิกระดับ Premier Plus สะสมคะแนนจากการบิน เพื่อรักษาระดับสมาชิก Premier Plusภายในปีนั้น ๆ ได้ไม่ถึงอัตราที่กำหนด สมาชิกจะยังคงสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกในระดับ Priority

สมาชิก Premier

 1. สมาชิกระดับ Priority สามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับ Premier ได้ เมื่อสะสมคะแนนปกติจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ครบ 12,500 คะแนน* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน คะแนนโบนัสพิเศษ คะแนนสะสมที่ได้จากการใช้บริการอื่น ๆ ของสายการบินฯ หรือธุรกิจพันธมิตร และคะแนนจากกิจกรรมส่งเสริมการขายจะไม่ถูกนับรวม เพื่อใช้ในการเลื่อนระดับสมาชิก
 2. เมื่อสมาชิกได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมโบนัสทันที 1,000 คะแนน
 3. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน เลื่อนและลดระดับของสมาชิก คะแนนสะสมจากการเดินทางกับสายการบินเท่านั้นที่นำมาคิดในปีปฏิทิน และพิจารณาระดับสมาชิกในปีนั้น ๆ
 4. หากสมาชิกระดับ Premier  สะสมคะแนนจากการบิน เพื่อรักษาระดับสมาชิก Premier ภายในปีนั้น ๆ ได้ไม่ถึงอัตราที่กำหนด สมาชิกจะยังคงสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกในระดับ Priority

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก

 1. สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier Plus จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ 40,000 คะแนนที่มีสิทธิ์* หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันโดยไม่นับคะนนโบนัส คะแนนจากรายการส่งเสริมการขายและสะสมจากธุรกิจพันธมิตร
 2. สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ 12,500 คะแนนที่มีสิทธิ์* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันโดยไม่นับคะนนโบนัส คะแนนจากรายการส่งเสริมการขายและสะสมจากธุรกิจพันธมิตร
 3. ฟลายเออร์โบนัสจะทำการประมวลผลคะแนนสะสม เพื่อปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกทุกสิ้นเดือน และจะเลื่อนระดับให้สมาชิกในเดือนถัดไป สมาชิกพรีเมียร์พลัสและพรีเมียร์ สามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ของสถานะสมาชิกได้หลังจากได้รับการปรับเลื่อนสถานะ

การพิจาณาเลื่อนสถานะสมาชิกระดับพรีเมียร์แบบใหม่

สถานะ Premier Plus
การเลื่อนระดับเป็นสมาชิก Premier Plus
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ยกตัวอย่างเช่น

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Priority หรือ Premier และท่านสามารถสะสมคะแนนครบหรือเดินทางครบตามเงื่อนไขได้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็น Premier Plus ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพ Premier Plus นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การต่อสถานภาพสมาชิก Premier Plus
ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิก Premier Plus สมาชิกสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก**
จากตัวอย่างด้านบน

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพ Premier Plus ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 หากสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบิน** สมาชิกจะยังคงสถานภาพ Premier Plus ต่อได้จนถึง 30 พฤษภาคม 2565 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนครบตามกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลง
อายุบัตร Premier Plus
12 เดือน
 

สถานะ Premier  
การเลื่อนระดับเป็นสมาชิก Premier
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ยกตัวอย่างเช่น

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Priority และท่านสามารถสะสมคะแนนครบหรือเดินทางครบตามเงื่อนไขได้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็น Premier ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพ Premier นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การต่อสถานภาพสมาชิก Premier
ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิก Premier สมาชิกสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก**
จากตัวอย่างด้านบน

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพ Premier ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 หากสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบิน** สมาชิกจะยังคงสถานภาพ Premier ต่อได้จนถึง 30 พฤษภาคม 2565 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนครบตามกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลง
อายุบัตร Premier
12 เดือน
 

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ การเดินทางบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส ในรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) R P A และ O ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไม่นับเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และ คะแนนที่มีสิทธิ์ สำหรับการเลื่อนระดับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

***การขอคะแนนสะสมย้อนหลังจากการเดินทางอาจส่งผลให้การปรับสถานภาพสมาชิกคลาดเคลื่อน ดังนั้นกรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนนอัตโนมัติ


การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

 1. ห้องรับรองผู้โดยสารที่สมาชิกฟลายเออร์โบนัส ระดับพรีเมียร์พลัสและพรีเมียร์ สามารถเข้าใช้บริการได้ หากสมาชิกเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ประกอบด้วย ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนามบินสมุย สนามบินภูเก็ต ท่าอากาศยานพนมเปญ
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์พลัสและพรีเมียร์ต้องแสดงบัตรสมาชิกของท่าน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่าน (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ
 3. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ระดับพรีเมียร์พลัส และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น
 4. สมาชิกระดับพรีเมียร์พลัส และ พรีเมียร์จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ในกรณีที่
  • ไม่ได้เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • ไม่มีบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์พลัสหรือพรีเมียร์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • บัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์พลัสหรือพรีเมียร์หมดอายุชื่อ และ/หรือ
  • ผู้โดยสารที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่องไม่ตรงกับชื่อที่แสดงอยู่บนบัตรสมาชิก

  *หมายเหตุ: 
  ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ และห้องรับรองผู้โดยสารที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีข้อตกลงในการเข้าใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า