ประเภทของสมาชิก

 1. สมาชิกระดับ Priority สามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับ Premier ได้ เมื่อสะสมคะแนนปกติจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  ครบ 12,500 คะแนน* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน คะแนนโบนัสพิเศษ คะแนนสะสมที่ได้จากการใช้บริการอื่น ๆ ของ
  สายการบินฯ หรือธุรกิจพันธมิตร และคะแนนจากกิจกรรมส่งเสริมการขายจะไม่ถูกนับรวม เพื่อใช้ในการเลื่อนระดับสมาชิก
 2. เมื่อสมาชิกได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมโบนัสทันที 1,000 คะแนน และฟลายเออร์โบนัสจะจัดส่งบัตรสมาชิกใหม่ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในการสมัครสมาชิกภายในสี่สัปดาห์
 3. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน เลื่อนและลดระดับของสมาชิก คะแนนสะสมจากการเดินทางกับสายการบินเท่านั้นที่นำมาคิดในปีปฏิทิน และพิจารณาระดับสมาชิกในปีนั้น ๆ
 4. หากสมาชิกระดับ Premier สะสมคะแนนจากการบิน เพื่อรักษาระดับสมาชิก Premier ภายในปีนั้น ๆ ได้ไม่ถึงอัตราที่กำหนด สมาชิกจะยังคงสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกในระดับ Priority

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก

 1. สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ 12,500 คะแนนที่มีสิทธิ์* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันโดยไม่นับคะนนโบนัส คะแนนจากรายการส่งเสริมการขายและสะสมจากธุรกิจพันธมิตร
 2. ฟลายเออร์โบนัสจะทำการประมวลผลคะแนนสะสม เพื่อปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกทุกสิ้นเดือน และจะเลื่อนระดับให้สมาชิกในเดือนถัดไป สมาชิกพรีเมียร์สามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ของสถานะพรีเมียร์ได้หลังจากได้รับการปรับเลื่อนสถานะ

การพิจาณาเลื่อนสถานะสมาชิกระดับพรีเมียร์แบบใหม่

สถานะพรีเมียร์
การเลื่อนระดับสมาชิก สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก*จำนวน 12,500 คะแนน หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและสามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ครบ 12,500 คะแนน ในเดือนมกราคม 2559 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็นพรีเมียร์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพพรีเมียร์นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การต่อสถานภาพสมาชิก ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิกพรีเมียร์สมาชิก สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* จำนวน 12,500 คะแนน หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลือนระดับสมาชิก** จากตัวอย่างด้านบน ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพพรีเมียร์ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2560 หากสมาชิกสามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ครบ 12,500 คะแนน สมาชิกจะยังคงสถานภาพพรีเมียร์ต่อได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์ฯ ได้ครบ 12,500 คะแนนในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลงเป็นระดับ Priority ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
อายุบัตรพรีเมียร์ 12 เดือน

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร O, A, R, P, S, X, U และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

***การขอคะแนนสะสมย้อนหลังจากการเดินทางอาจส่งผลให้การปรับสถานภาพสมาชิกคลาดเคลื่อน ดังนั้นกรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนนอัตโนมัติ


การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

 1. ห้องรับรองผู้โดยสารที่สมาชิกฟลายเออร์โบนัส ระดับพรีเมียร์ สามารถเข้าใช้บริการได้ หากสมาชิกเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ประกอบด้วย ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนามบินสมุย สนามบินภูเก็ต และสนามบินเสียมราฐ
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่าน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ร่วมเดินทาง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ
 3. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ระดับพรีเมียร์ และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น
 4. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองในทุกกรณีต่อไปนี้
  • สมาชิกฯ ไม่ได้เดินทางขาออกจากท่าอากาศยาน/สนามบินนั้น ๆ กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • สมาชิกฯ ไม่สามารถแสดงบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่หมดอายุ และ/หรือ
  • สมาชิกฯ แสดงบัตรบัตรสมาชิกฯ ระดับพรีเมียร์ที่ระบุชื่อบนบัตรไม่ตรงกับชื่อผู้โดยสารที่ระบุบนบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass)

  *หมายเหตุ: 
  ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ และห้องรับรองผู้โดยสารที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีข้อตกลงในการเข้าใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า