ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของฟลายเออร์โบนัส

ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสกุลบาทในประเทศไทย และชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศอื่น ๆ หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่าสกุลเงินท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรโดยสารรางวัล จำนวนเงิน
THB
จำนวนเงิน
USD
ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารรางวัล* (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร)
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทย 650 20
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร*,** (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร)     
เมื่อออกบัตรโดยสารผ่านช่องทาง
• ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) 1771 หรือ
• สำนักงานขายของบางกอกแอร์เวย์ส
180* 10
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทาง (ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร)
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทย 800 25
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 1,000 30
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร)
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 1,800 55
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 3,000 90

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอรับคืนได้
**ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567