การสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

วิธีการสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com ซึ่งหมายความว่าสมาชิกได้รับทราบ และยอมรับกฎเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของฟลายเออร์โบนัสแล้ว โดยฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมาชิก
 2. เลขที่สมาชิกและบัญชีคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส รวมถึงคะแนนสะสมในบัญชีสะสมคะแนน ไม่สามารถโอน จากสมาชิกท่านหนึ่งไปยังอีกท่านหนึ่งได้ ไม่ว่าในกรณีใด
 3. การขอรับคะแนนย้อนหลัง จากการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ก่อนการสมัครเป็นสมาชิก สามารถกระทำได้ ภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 4. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ให้ถือว่าท่านได้ให้สิทธิ์กับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • เพื่อการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร การเช็คอิน การบริการภาคพื้นดินในสนามบิน การบริการบนเครื่องบิน และบริการอื่นๆเมื่อโดยสารทางอากาศ
  • เพื่อการแจ้งข่าวสาร คำแนะนำ คำชี้แจง และการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัตการเมื่อเกิดเหตุการณ์ในการบริการ
  • การทำการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือสิทธิพิเศษจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  • การพัฒนาสินค้าและการบริการใหม่
  • เพื่อการแจ้งข่าวสาร คำแนะนำ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของฟลายเออร์โบนัส
  • เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ และคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในเครือของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และธุรกิจพันธมิตร
  • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองต่อคำร้องจากสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือในประเทศใด ๆ ที่ไม่มีกฎข้อห้ามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนน (ผู้สมัครเด็กที่อายุระหว่าง 2 – 16 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนสมัครสมาชิก)
 2. สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัญชีสะสมคะแนนของฟลายเออร์โบนัสได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยในบัตรสมาชิกจะระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุลจริงที่ตรงกับหลักฐานการเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว อาทิ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com อนึ่งในกรณีเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลสมาชิกจะต้องมีเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานซึ่งทางฟลายเออร์โบนัสสามารถขอตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

การยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

 1. สมาชิกสามารถยกเลิกสถานภาพสมาชิกของตนเองได้ทุกเวลา โดยแจ้งความจำนงทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล โดยต้องนำส่งบัตรสมาชิกคืน และคะแนนสะสมในบัญชีจะเป็นโมฆะไปโดยปริยาย
 2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือเพิกถอนสถานภาพสมาชิกซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิก:
  • ไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส รวมถึงเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • พยายามหาผลประโยชน์จากฟลายเออร์โบนัส โดยการปลอมแปลงข้อมูล และเอกสารในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรขณะใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ
  • ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ฟลายเออร์โบนัสจะปิดบัญชีนั้น มีผลทำให้คะแนนสะสมในบัญชีเป็นโมฆะไป