การแลกรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร

 1. รางวัลบัตรโดยสารสายการบินที่ร่วมรายการเป็นบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทางไป-กลับ เท่านั้น
 2. การแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการ สมาชิกต้องติดต่อแจ้งความประสงค์มายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 14 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
 3. บางสายการบินอาจมีช่วงวันและเวลาการปิดรับจองที่นั่งรางวัลในบางเที่ยวบิน
 4. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินที่ร่วมรายการของฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะในเส้นทางที่จัดจำหน่าย และปฏิบัติการบินโดยสารการบินรายเดียวกันเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การให้แลกบัตรโดยสารรางวัลในบางเส้นทาง
 5. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสไม่สามารถแลกเป็นบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินที่ร่วมรายการกับสายการบินอื่น ๆ
 6. บางสายการบินอาจเปิดรับจองที่นั่งรางวัลล่วงหน้า 330 วันก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
 7. สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้ง ในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารรางวัล  ไม่อนุญาตให้ออกบัตร โดยสารรางวัลประเภทไม่ระบุวันเดินทาง
 8. ไม่อนุญาตให้ทำสำรองที่นั่งอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอการยืนยันที่นั่ง (waitlisting) หรือเลือกที่นั่งล่วงหน้า
 9. ไม่มีส่วนลดคะแนนในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสำหรับทารก และเด็ก
 10. สามารถสำรองที่นั่ง โดยติดต่อมายัง:ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโทร 1771 (ภายในประเทศ), 66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น.– 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7, วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และออกบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่เข้าร่วมรายการฯ ได้ที่สำนักงานขายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 11. ในการออกบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินที่ร่วมรายการ ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการรางวัล อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสาร หรือระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรางวัลที่กำหนดโดยสายการบินที่ร่วมรายการ
 12. สมาชิกต้องออกบัตรโดยสารรางวัล ชำระค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนด ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการสำรองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำไว้โดยอัตโนมัติ
 13. กรณียกเลิกการสำรองที่นั่งรางวัล อนุญาตให้คืนคะแนนกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการสำรองที่นั่งรางวัลเท่านั้น ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดการคืนคะแนน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้คืนคะแนนสะสมหลังจากออกบัตรโดยสาร หรือทำการสำรองที่นั่งรางวัลเกินระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ คะแนนสะสมที่หมดอายุจะไม่ถูกนำมาคืนในบัญชีเมื่อมีการขอคืนรางวัล คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 14. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เดินทางขาแรกที่ระบุไว้ตอนออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาตให้ยืดระยะเวลาบัตรโดยสาร การเดินทางบนเที่ยวบินสุดท้ายที่ระบุบนบัตรโดยสารจะต้องไม่เกินอายุบัตรโดยสาร ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัลบางประเภท หรือบัตรโดยสารรางวัลที่แลกจากรายการส่งเสริมการขายพิเศษอาจอายุน้อยกว่าหนึ่ง (1) ปี
 15. ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางแบบสลับเที่ยวบินการเดินทาง ผู้โดยสารต้องเดินทางเรียงลำดับเที่ยวบินตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
 16. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสายการบินในทุกกรณี
 17. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือขอรับเงินคืน รวมถึงการขายและการแลกเปลี่ยน (barter) บัตรโดยสารรางวัลกับบุคคลอื่น
 18. การขายหรือการแลกเปลี่ยน (barter) คะแนนสะสม บัตรโดยสารรางวัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของรายการสะสมคะแนนจะเป็นผลให้คะแนนสะสมและรางวัลทั้งหมดของสมาชิกถูกระงับการใช้ และถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกรายการ ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ/หรือสายการบินที่ร่วมรายการ
 19. การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 20. บัตรโดยสารรางวัลทุกใบถือเป็นเอกสารการเดินทาง และจะถูกออกให้พร้อมเข้าใจโดยพื้นฐานร่วมกันว่า ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์แลกรับบัตรโดยสารรางวัลนั้นยอมรับและจะปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารรางวัล และสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมด อาทิ หนังสือเดินทาง และวีซ่า รวมถึงการฉีดวัคซีนต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสารปกติ เด็ก และทารก
 21. ในแต่ละสายการบินที่ร่วมรายการอาจมีช่วงปิดรับจองบัตรโดยสารรางวัลในบางเที่ยวบิน และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลกรุณาวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพราะที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารอาจมีจำกัด
 22. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เส้นทาง ชั้นโดยสาร เงื่อนไขและประเภทของบัตรโดยสารรางวัล
 23. หลังจากออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันเดินทางหรือเที่ยวบินเท่านั้น โดยบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ จะต้องยังไม่ถูกใช้ และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้ ต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสอย่างน้อยที่สุด 7 วันทำการโดยมีค่าธรรมเนียม (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร หรือวันที่ต้องการเดินทาง (ยึดเอาวันที่มาถึงก่อนเป็นเกณฑ์) สำหรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ไม่สามารถทำได้
 24. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่ปรากฏตัว หรือ ไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย และไม่สามารถขอคืนคะแนน รวมถึงคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้
 25. ไม่อนุญาตให้อัพเกรดชั้นโดยสารบนบัตรโดยสารรางวัล
 26. บัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการขึ้นอยู่กับตารางการบินของแต่ละสายการบิน
 27. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบางกอกแอร์เวย์ส
 28. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนที่ใช้แลกรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดย มิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 29. กฎเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสายการบิน
 30. กฎเกณฑ์และเงื่อนไขบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของฟลายเออร์โบนัสหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 31. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น