การแลกบัตรรางวัลกับธุรกิจพันธมิตร

 1. การแลกรับรางวัลกับธุรกิจพันธมิตรสามารถร้องขอและออกบัตรรางวัลธุรกิจพันธมิตรในนามของเจ้าของหมายเลขสมาชิก
 2. การแลกรับรางวัลกับธุรกิจพันธมิตรต้องทำผ่านระบบเท่านั้นที่ www.flyerbounus.com และระบบจะทำการตัดคะแนนสะสมของสมาชิกจากบัญชีสมาชิกเมื่อกระบวนการขอแลกรางวัลเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
 3. การยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสอาจกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่สมาชิกทำการแลกรับรางวัล โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอคืนบัตรรางวัล
  หมายเหตุ: ระยะเวลา 5 วันทำการจะเริ่มนับวันที่ทำการแลกรับบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสเป็นวันที่ 1 ยกเว้น ในกรณีที่สมาชิกทำการแลกรางวัลตรงกับวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (เวลาในประเทศไทย) ให้นับวันจันทร์ถัดไปเป็นวันทำการที่ 1 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 4. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนห้องพัก และข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้ โดยพันธมิตรโรงแรม และฟลายเออร์โบนัส
 5. ธุรกิจพันธมิตรอาจมีข้อกำหนดให้สมาชิกไม่สามารถใช้บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสได้ในบางช่วงเวลา
 6. ในกรณีที่สมาชิกจะมารับบัตรรางวัลที่สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะต้องให้เวลาฟลายเออร์โบนัสในการดำเนินการตามคำขอเป็นเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่สมาชิกขอออกบัตรรางวัล
 7. เมื่อสมาชิกเลือกรับรางวัลที่เป็นบริการของธุรกิจพันธมิตร สมาชิกต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด โดยธุรกิจพันธมิตร สมาชิกจึงต้องอ่านข้อกำหนดและ เงื่อนไขของธุรกิจพันธมิตรก่อนขอรับบริการ เพราะเมื่อสมาชิกรับข้อเสนอของธุรกิจพันธมิตรแล้ว สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (หากมี) สมาชิกต้องผูกพันตามกฎเกณ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจอง การยกเลิก และขอคืนเงินจากการใช้บริการ หรือซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ทั้งนี้ ฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการของธุรกิจพันธมิตร หรือกรณีที่ธุรกิจพันธมิตร ปฏิเสธไม่่จัดหาบริการให้แก่สมาชิก รางวัลที่จัดให้กับสมาชิกจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกิจพันธมิตร
 8. สมาชิกต้องติดต่อธุรกิจพันธมิตร เพื่อทำการสำรองการใช้บริการล่วงหน้า โดยระบุว่าจะทำการชำระเงินโดยใช้บัตรรางวัลจากฟลายเออร์ โบนัส
 9. สมาชิกต้องแจ้งความจำนงค์ต่อธุรกิจพันธมิตรในการขอใช้บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสแทนการชำระค่าใช้บริการ ระหว่างทำการสำรองการใช้บริการ หากสมาชิกไม่ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสดังกล่าว ฟลายเออร์โบนัส และธุรกิจพันธมิตรมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้ารับบริการของสมาชิกได้
 10. สมาชิกต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสในการเข้าพัก หรือเช่ารถ ณ เคานเตอร์เช็คอิน หรือศูนย์สำรองรถเช่าของทางธุรกิจพันธมิตร และสมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ/หรือ เอกสารอื่นๆตามที่ธุรกิจพันธมิตรร้องขอระหว่างเช็คอินที่พัก หรือรับรถ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ถือบัตรรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นฟลายเออร์โบนัสจะรับผิดชอบเฉพาะค่าที่พัก หรืออัตราค่าเช่ารถเท่านั้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าภาษี ค่าธรรมเนียมบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยตนเอง
 11. บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสที่ไม่นำมาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นโมฆะ โดยสมาชิกไม่สามารถขอออกบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสใหม่ หรือขอรับเงินสด หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น ๆ
 12. ในกรณีที่บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ และเมื่อสมาชิกออกบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถโอน ขอรับเงินคืน หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 13. บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสจะถือเป็นโมฆะ เมื่อสมาชิกไม่แจ้งและยืนยันข้อมูล ตามที่ธุรกิจพันธมิตรขอภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 14. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 15. การใช้บริการของธุรกิจพันธมิตรด้วยบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสนี้ ไม่สามารถเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้
 16. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการตาย บาดเจ็บ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับรางวัลจากธุรกิจพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ รวมถึงกรณีรางวัลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายด้วยวิธีอื่นใด
 17. หากมีข้อสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาการตัดสินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ธุรกิจพันธมิตรเป็นข้อยุติ
 18. กฏเกณฑ์อื่น ๆ ของฟลายเออร์โบนัสจะนำมาใช้ด้วย