การสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

 1. สมาชิกเริ่มคะแนนสะสมในบัญชีได้ เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากฟลายเออร์โบนัส
 2. สมาชิกผู้มีชื่อระบุในบัตรผ่านขึ้นเครื่อง เป็นผู้ได้รับคะแนนสะสมจากการเดินทางครั้งนั้น แต่เพียงผู้เดียว
 3. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส จากที่เที่ยวบินที่ใช้เดินทางจริง และตามเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ หรือหมดอายุไม่สามารถสะสมคะแนนได้
 4. สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ในขณะสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และแสดงบัตรที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อใช้สิทธิพิเศษรวมถึงร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส กับสายการบินฯ และธุรกิจพันธมิตร สมาชิกอาจปฏิบัติขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ในการสะสมคะแนนกับธุรกิจพันธมิตรบางราย
 5. สมาชิกอาจได้รับข้อเสนอจากรายการส่งเสริมการขายจากฟลายเออร์โบนัสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกของท่าน
 6. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วม สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ใช้รหัส "PG" และทำการบินโดยสารการบินพันธมิตร รวมทั้งมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้

คะแนนจากการเดินทางโดยสายการบิน

 1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของประเภทและจำนวนของคะแนนที่ใช้ในรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร X, S และ Z) ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ (เที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส ในรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) R P A และ O  ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้)
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. ในกรณีที่การเดินทางมีเหตุ ที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลให้สายการบินฯ ต้องทำการโอนย้ายผู้โดยสารให้ไปเดินทางในเที่ยวบินอื่น หรือสายการบินอื่น สมาชิกยังคงได้รับคะแนนสะสมในจำนวนที่เท่ากับคะแนนที่ได้จากเที่ยวบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในครั้งแรก สมาชิกควรเก็บบัตรโดยสารตัวจริง ใบเสร็จรับเงิน และบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้เพื่อขอรับคะแนนสะสมจากเที่ยวบินดังกล่าว
 5. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการเดินทางด้วยบัตรโดยสารฉบับละ1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่นั่งที่สมาชิกซื้อในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ ในการงดร่วมรายการสะสมคะแนน สำหรับบางเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. โดยปกติ สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันเดินทาง ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารกับสายการบินฯ หรือบริษัททัวร์ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินขณะเช็คอิน
 8. สมาชิกสามารถเลือกสะสมคะแนนได้เพียง 1 รายการสะสมคะแนนเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกได้สะสมคะแนนการเดินทางกับฟลายเออร์โบนัสแล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนกับทางรายการสะสมคะแนนอื่น ๆ กับสายการบินพันธมิตรได้อีก

คะแนนจากธุรกิจพันธมิตร

 1. สมาชิกสะสมคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากธุรกิจพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 2. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเข้าพักโรงแรมในอัตราค่าห้องพักที่โรงแรมกำหนด โดยรับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ห้องต่อ 1 การเข้าพัก (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนวันและจำนวนห้องที่เข้าพัก)
 3. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการใช้บริการรถเช่าในอัตราที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบอัตราราคาเช่าที่กำหนด และเงื่อนไขได้จากธุรกิจพันธมิตรนั้น ๆ
 4. สำหรับการใช้บริการจากพันธมิตรต่าง ๆ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส จะปรากฏในบัญชีสะสมคะแนนของท่าน หลังจากที่ท่านได้แสดงบัตรฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งความประสงค์ร่วมสะสมคะแนนภายใน 45 วันทำการหลังจากการใช้บริการนั้น ๆ
 5. ธุรกิจพันธมิตรของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องข้อจำกัดในการให้บริการ และขอบเขตของสิทธิการใช้บริการของสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

อายุคะแนนของฟลายเออร์โบนัส

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมีอายุ 3 ปี โดยจะหมดอายุลงเป็นรายไตรมาส คะแนนสะสมของไตรมาสใดก็จะหมดอายุในวันสุดท้ายของไตรมาสนั้นในอีก 3 ปีถัดไป (โดยวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสคือ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)  ตัวอย่าง

  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 2) จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 3) จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 4) จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 1) จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2569

  ทั้งนี้คะแนนที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชี

 2. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อมูลแก่สมาชิกที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่กำหนดไว้ อาทิ การแจ้งวันที่ และจำนวนคะแนนที่จะหมดอายุ