การขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ

  1. ในกรณีที่สมาชิกพบว่ายังไม่ได้รับคะแนนจากการใช้บริการจากสายการบินหรือบริการกับพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการภายใน 14 วันทำการ สมาชิกสามารถเข้ามากรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนได้ทางเว็บไซต์และทางฟลายเออร์ โบนัสจะติดต่อกลับไป โดยสมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางหรือ 45 วันหลังจากใช้บริการกับธุรกิจพันธมิตร
  2. ฟลายเออร์โบนัสไม่รับคำร้องขอคะแนนสะสมย้อนหลังสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่เกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางบนเที่ยวบินนั้น รวมถึงเที่ยวบินที่เกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่สมัครสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  3. สมาชิกสามารถขอรับคะแนนที่ไม่ปรากฏได้กรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้กรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสด้วยตนเอง ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องขอคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ และไม่โอนคะแนนสะสมเข้าในบัญชีสมาชิก
  4. ฟลายเออร์โบนัสไม่รับคำร้องขอคะแนนสะสมย้อนหลังสำหรับการใช้บริการของธุรกิจพันธมิตรที่เกินกว่า 45 วัน นับจากวันที่สมาชิกเข้าใช้บริการ
  5. สมาชิกควรเก็บเอกสารการเดินทาง (เช่น บัตรโดยสารบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ใบเสร็จจากการเข้าพักโรงแรมพันธมิตร หรือบริการรถเช่า ฯลฯ) ไว้เพื่อเป็นหลักฐานจนกว่าคะแนนสะสมที่ถูกต้องของท่านจะปรากฏในบัญชีสะสมคะแนน
  6. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักและความสูญหายของเอกสารใดๆที่จัดส่งถึงฟลายเออร์โบนัส ที่เกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่งไปรษณีย์